Historisk arkiv

Forenklinger og tiltak innenfor justissektoren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen har i dagens statsråd vedtatt en midlertidig forskrift som skal avhjelpe konsekvensene Covid-19-utbruddet har fått for justissektoren.

– Uten domstolene stopper Norge opp. I dag går de viktigste sakene for retten, men vi ser behovet for at flere av de andre saker også skal bli avgjort. Regjeringen har derfor vedtatt en rekke midlertidige endringer som gjør at flere saker går for retten uten å risikere smitte, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Rettsvesenet må, i likhet med alle andre, bidra i dugnaden for å hindre spredning av Covid-19. Domstolene har redusert virksomheten sin som følge av sykdomsutbruddet, og behandler for tiden bare utvalgte saker og sakstyper. Samtidig utgjør domstolene en samfunnskritisk tjeneste, som må opprettholde virksomhet også i krevende situasjoner som denne.

Covid-19-utbruddet vanskeliggjør en normal saksavvikling i domstolene, politiet og påtalemyndigheten. Justis- og beredskapsdepartementet har fått tilbakemeldinger fra domstolene og deres brukere om at det må iverksette tiltak raskt for å avhjelpe forstyrrelsene i disse sentrale samfunnsfunksjonene.

På denne bakgrunn sendte departementet 24. mars på høring et forslag om en midlertidig forskrift om tiltak som skal legge til rette for og sikre en forsvarlig og trygg saksavvikling i rettsvesenet under de rådende forholdene. Forslaget ble utarbeidet i tett dialog med domstolene og deres brukere. Høringsfristen var 24 timer, fordi det er nødvendig å iverksette tiltak raskt. I underkant av 60 høringsinstanser uttalte seg om forslaget. Departementet har behandlet høringsuttalelsene og i lys av disse gjort enkelte tilpasninger i forskriften som ble vedtatt i dag.

Domstolene sikrer befolkningens rettigheter og løser konflikter, og er grunnleggende for at samfunnet skal fungere. Formålet med forskriften er å iverksette tiltak som er nødvendige for å muliggjøre og sikre en forsvarlig og trygg saksavvikling i rettsvesenet også under krevende arbeidsforhold.

– Forskriften åpner for større bruk av video- og telefonkonferanse i rettssaker. Jeg vil understreke at regjeringen legger opp til at dommeren skal gjøre en vurdering av dette i hver enkelt sak. Forskriften legger også til rette for fleksible løsninger for signering av dokumenter, sier Monica Mæland.
    

Forskriften er vedtatt med hjemmel i koronaloven § 2. Forskriften utfyller, supplerer og fraviker blant annet domstolloven, straffeprosessloven og tvisteloven, i hovedtrekk ved at den:

  • Utvider adgangen til å holde fjernmøter og gjennomføre fjernavhør i domstolene
  • Utvider adgangen til skriftlig behandling av straffesaker og straffeprosessuelle tvangsmidler i domstolene
  • Tilrettelegger for fleksible løsninger for signering av dokumenter, herunder avgjørelser i domstolene og påtaleunnlatelser i politiet og påtalemyndigheten
  • Tilrettelegger for fleksible løsninger for avsigelse av rettslige avgjørelser mv.
  • Tilrettelegger for at utleveringsbegjæringer kan fremsettes ved bruk av elektronisk kommunikasjonsmiddel, samt at rettsanmodninger kan mottas elektronisk fra stater utenfor EU og Schengen og uten at dette følger av avtale eller overenskomst med vedkommende stat.

– Det er viktig at partene nå bidrar til at gjennomføring går mest mulig som normalt. Hele Norge må bidra til å holde hjulene i gang. Takk til alle som viser omstillingsvilje, sier Monica Mæland.

Midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak innenfor justissektoren for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 skal etter koronaloven § 2 gjelde fra én dag etter at Stortinget er meddelt forskriften, med mindre Stortinget opphever den.