Historisk arkiv

Midlertidig forskrift om straffegjennomføring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

I statsråd i dag ble det vedtatt en midlertidig forskrift om straffegjennomføring for å bøte på konsekvensene av utbruddet av koronaviruset i kriminalomsorgen.

– Det er nødvendig at belegget i fengslene tilpasses kapasiteten i kriminalomsorgen, for å sikre forsvarlige forhold i fengslene, hindre smittespredning og unngå at det opparbeides en betydelig soningskø, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Forskriften omfatter følgende tiltak:

  • Nektelse av besøk dersom sykefravær i kriminalomsorgen gjør det nødvendig, eller besøk ikke kan gjennomføres på en helsemessig forsvarlig måte. Besøk fra advokat til klient krever et særskilt vern, det er hensyntatt i forskriften.
  • Den samme utvidelsen av adgang til å gjennomføre straff i eget hjem med elektronisk fotlenke som Stortinget allerede har vedtatt ved vanlig lovbehandling, dvs. tidsrammen utvides fra 4 til 6 måneder. Det åpnes ikke opp for mer hjemmesoning for voldsdømte.
  • Hjemmel for prøveløslatelse fra fengselsstraff med vilkår om elektroniske kontrolltiltak, slik at kriminalomsorgen får et nytt verktøy for å oppnå trygge rammer rundt prøveløslatelsen.
  • En klarere hjemmel for at kriminalomsorgen, for en begrenset periode, kan beslutte straffavbrudd uavhengig av om den domfelte selv ønsker straffavbrudd.

– Det vil forestas en sikkerhetsvurdering av hver enkelt fange. Ingen farlige fanger vil sone hjemme, sier Mæland.

Forslagene har vært på en kort høring. Høringsinstansene uttrykker forståelse for at det er behov for særskilte tiltak. Det pekes imidlertid blant annet på negative sider ved at innsatte nektes besøk, og på betenkeligheter knyttet til å utvide muligheten for at voldsdømte skal kunne gjennomføre straff med elektronisk kontroll (fotlenke), og på at kriminalomsorgen skal kunne beslutte prøveløslatelse uten at dette er ønsket fra den domfelte.

– Det endelige forslaget er noe justert sammenlignet med høringsutkastet. Vi har hatt en god og nyttig prosess, sier statsråden.