Historisk arkiv

Vil fjerne tidstyver i skolen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Det må bli færre krav til dokumentasjon og rapportering i skolen slik at lærerne får mer tid til elevene. Det er budskapet fra prosjektet som har sett på det samlede kravet til rapportering og dokumentasjon i skolen. Kunnskapsministeren og KS vil nå fjerne unødvendige krav.

Følg pressekonferansen på nett-tv

 

Ideas2evidence har i samarbeid med Vista analyse gjennomført et forsknings- og utredningsprosjekt som har gjennomgått nasjonale og lokale dokumentasjons- og rapporteringskrav i skolen. Torsdag ble rapporten overlevert til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og KS-leder Gunn Marit Helgesen.

- Vi må gi lærere og skoleledere mulighet til å bruke mer av tiden på god skoleledelse og undervisning. Derfor foreslår vi å fjerne en del krav til dokumentasjon og rapportering som finnes i dag, sier prosjektleder Jan Erik Grindheim.

Godt grunnlag

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen støtter hovedkonklusjonene i rapporten og legger vekt på at oppfølgingen nå må skje både nasjonalt og lokalt.

- Jeg vil ta initiativ til at både departementet og Utdanningsdirektoratet nå kritisk gjennomgår nasjonale krav. Like viktig er at det at kommunene vurderer sine egne lokale krav og arbeider for forenklinger, sier kunnskapsministeren.

- For KS er det viktig å bidra til at lærere og skoleledere gis tillit og rom til sin profesjonelle yrkesutøvelse. Vi understreker kommunesektorens selvstendige ansvar for det, samtidig som vi peker på at både rettighetslovgivning, veiledere og tilsynsordninger i seg selv er kilder til dokumentasjonskrav som skoleeierne må forholde seg til, sier Gunn Marit Helgesen.

Vil følge opp

Kunnskapsdepartementet og KS vil følge opp flere av anbefalingene i rapporten.

-Det er noen anbefalinger vi ser at vi vil støtte allerede nå, andre må vi vurdere nærmere før vi konkluderer, sier kunnskapsministeren.

Ideas2evidence anbefaler forenklinger i gjennomføringen av både Elevundersøkelsen og Grunnskolens informasjonssystem (GSI).

I tillegg oppfordres skoleledere og kommunene som skoleeiere til å begrense kravene til skriftlig underveisvurdering av elevene til et minimum.

Skoleeier bør i samråd med skoleledere, lærere og eventuelt foreldre-representanter enes om hvilken form for skriftlig underveisvurdering som gir tilstrekkelig informasjon til elev og foreldre.

Spørreundersøkelsene som prosjektet har gjennomført, både blant lærere, skoleledere og skoleeiere, viser forståelse for at det er nødvendig med noe dokumentasjon og rapportering.

Alle gruppene mener likevel at det samlede omfanget er for omfattende.

Elevundersøkelsen beholdes

Rapporten er kritisk til gjennomføringen av Elevundersøkelsen, og anbefaler  enten å droppe undersøkelsen eller å korte den ned og gjøre den frivillig.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og KS-leder Gunn Marit Helgesen er åpne for å vurdere forenklinger, men verken KS eller KD vil fjerne denne undersøkelsen.

- Vi trenger god og oppdatert kunnskap om mobbing og krenkelser i skolen. Her er informasjonen fra Elevundersøkelsen svært viktig. Tiltak på dette området må dessuten ses i sammenheng med utredningen fra Djupedalutvalget som overleveres før påske, sier både Røe Isaksen og Helgesen.

Åpner for innspill

Kunnskapsdepartementet og KS vil legge ut sluttrapporten på sine nettsider. Berørte aktører i skole-Norge får der anledning til å kommentere anbefalingene i rapporten og fremme egne innspill som kan bidra til mindre dokumentasjon og rapportering.

KS og departementet er likevel klare til å gjennomføre flere av anbefalingene allerede nå. Dette gjelder blant annet følgende tiltak:

  • Kartlegging og dokumentasjon av norskferdigheter hos elever med annet morsmål enn norsk og samisk. I rapporten blir det foreslått at kravet frafalles for elever som tidligere ikke har mottatt norskopplæring. Forslaget støttes og arbeidet med endringer kan settes i gang raskt.
  • Departementet vil gjennomgå regelverket for vurdering av elevenes faglige prestasjoner i forskriften til Opplæringsloven med sikte på forenklinger.  Dette er et arbeid som også vil starte raskt.
  • Rapporten peker på at omfanget av skoleeiers dokumentasjon påvirkes av hvordan statlig tilsyn med tilhørende veiledning utformes. KD vil derfor se på utformingen av det felles nasjonale tilsynet for å sikre at dette ikke medfører unødvendig dokumentasjon utover det som følger av krav i regelverket.
  • Rapporten peker flere steder på at lærere og skoleledere bruker ekstra tid på dokumentasjon og rapportering fordi det i stor grad benyttes datasystemer ”som ikke snakker sammen”. KS og KD mener derfor det vil være et viktig tidsbesparende tiltak at kommunene og fylkeskommunene tar i bruk skoleadministrative systemer som baserer seg på etablerte standarder og felles kommunal IKT-arkitektur.
  • Rapportering fra kommunene gjennom GSI (Grunnskolens informasjonssystem) om tilstanden innenfor opplæringen. Departementet vil i tildelingsbrevet for 2015 gi Utdanningsdirektoratet i oppdrag å starte en gjennomgang med sikte på forenkling.

 Hele rapporten finner du her

De ulike forslagene med anbefalinger ligger fra side 156 -160.