Rapporterings- og dokumentasjonskrav i skolesektoren

Ideas2evidence har i samarbeid med Vista analyse gjennomført et forsknings- og utredningsprosjekt som har gjennomgått nasjonale og lokale dokumentasjons- og rapporteringskrav i skolen.

Torsdag ble rapporten "Rapporterings- og dokumentasjonskrav i skolesektoren" overlevert til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og KS-leder Gunn Marit Helgesen.

Berørte aktører i skole-Norge skal få der anledning til å kommentere anbefalingene i rapporten og å fremme egne innspill som kan bidra til mindre dokumentasjon og rapportering.

KS og departementet er likevel klare til å gjennomføre flere av anbefalingene allerede nå. Dette gjelder blant annet følgende tiltak:

• Kartlegging og dokumentasjon av norskferdigheter hos elever med annet morsmål enn norsk og samisk. I rapporten blir det foreslått at kravet frafalles for elever som tidligere ikke har mottatt norskopplæring. Forslaget støttes og arbeidet med endringer kan settes i gang raskt.


• Departementet vil gjennomgå regelverket for vurdering av elevenes faglige prestasjoner i forskriften til Opplæringsloven med sikte på forenklinger.  Dette er et arbeid som også vil starte raskt.


• Rapporten peker på at omfanget av skoleeiers dokumentasjon påvirkes av hvordan statlig tilsyn med tilhørende veiledning utformes. KD vil derfor se på utformingen av det felles nasjonale tilsynet for å sikre at dette ikke medfører unødvendig dokumentasjon utover det som følger av krav i regelverket.


• Rapporten peker flere steder på at lærere og skoleledere bruker ekstra tid på dokumentasjon og rapportering fordi det i stor grad benyttes datasystemer ”som ikke snakker sammen”. KS og KD mener derfor det vil være et viktig tidsbesparende tiltak at kommunene og fylkeskommunene tar i bruk skoleadministrative systemer som baserer seg på etablerte standarder og felles kommunal IKT-arkitektur.

• Rapportering fra kommunene gjennom GSI (Grunnskolens informasjonssystem) om tilstanden innenfor opplæringen. Departementet vil i tildelingsbrevet for 2015 gi Utdanningsdirektoratet i oppdrag å starte en gjennomgang med sikte på forenkling.

Hele rapporten finner du her

De ulike forslagene med anbefalinger ligger fra side 156 -160