Historisk arkiv

Lettere å få jobb etter doktorgradsutdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen foreslår at doktorgradsutdanning ikke skal regnes som tjenestetid etter tjenestemannsloven. Det skal gjøre det lettere for stipendiater å få jobb ved universiteter og høyskoler etter avlagt doktorgrad. Dette er én av flere endringer i universitets- og høyskoleloven som foreslås i dag.

I dag er det slik at doktorgradsutdanning ved universiteter og høyskoler regnes som tjenestetid etter tjenestemannsloven. Derfor får midlertidig ansatte med mer enn fire års tjeneste, såkalt sterkt oppsigelsesvern og fortrinnsrett til faste stillinger.

– Det gjør at universitetene og høyskolene må skyve lovende kandidater fra seg, med mindre de har en fast stilling å tilby. For mange nyutdannede doktorer er det attraktivt å få et kort engasjement rett etter endt utdanning. Dagens regler er til hinder for det, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Derfor foreslår regjeringen at det kan forskriftsfestes at doktorgradsutdanning ikke skal regnes som tjenestetid etter tjenestemannsloven. – Dette vil både sikre at ferske doktorer kan få korte engasjementer, og at faste stillinger blir besatt etter konkurranse, sier Røe Isaksen.

I tillegg har regjeringen nå til vurdering et forslag fra tjenestemannslovutvalget om endringer i tjenestemannsloven som begrenser mulighetene til midlertidig ansettelse i statlig sektor.

Nasjonal vitnemålsportal

Regjeringen foreslår også å opprette en nasjonal vitnemål- og karakterportal.

– Forfalskning av vitnemål og karakterutskrifter er et stort problem. Derfor vil vi etablere en tjeneste der man på en enkel måte kan synliggjøre resultatene sine for potensielle arbeidsgivere eller utdanningsinstitusjoner, sier Røe Isaksen.

Nasjonale deleksamener

Forslaget innebærer dessuten at regjeringen kan pålegge universitetene og høyskolene å avholde nasjonale deleksamener i enkelte fag eller emner.

– Nasjonale deleksamener er kommet for å bli. De gir oss mulighet til å sammenligne studier på tvers av institusjoner, og det er verdifullt i arbeidet med å heve kvaliteten. En forutsetning for å lykkes er at fagmiljøene involveres, sier Røe Isaksen.

Fagskolestudenter inn i NOKUTs styre

Det er stadig flere saker som blir behandlet av NOKUTs styre som berører fagskolene.

– Fagskolestudentene bør ha innflytelse på disse beslutningene, derfor foreslår vi å gi dem plass i styret, sier kunnskapsministeren.