Prop. 81 L (2015–2016)

Endringer i universitets- og høyskoleloven (NOKUTs tilsyn, nasjonal vitnemålsportal mv.)

Proposisjonen omhandler blant annet forslag som skal legge til rette for at NOKUT kan gjennomføre mer målrettet tilsyn, en hjemmel til å forskriftsfeste regler om beregning av tjenestetid etter tjenestemannsloven for stipendiater og en hjemmel for opprettelse av en nasjonal digital vitnemåls- og karakterportal.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget