Prop. 81 L (2015–2016)

Endringer i universitets- og høyskoleloven (NOKUTs tilsyn, nasjonal vitnemålsportal mv.)

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Kunnskapsdepartementet legger med dette frem forslag til endring i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.

Universitets- og høyskoleloven er felles for statlige universiteter og høyskoler, samt private høyskoler som gir utdanningstilbud som er akkreditert etter loven, eller som har oppnådd institusjonsakkreditering som vitenskapelig høyskole eller høyskole.

Det foreslås i kapittel 3 å utvide Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningens (NOKUT) styre, slik at også fagskolestudenter blir representert. Videre foreslås det i kapittel 3 å gjøre endringer i loven som gjelder NOKUTs akkrediterings- og tilsynsarbeid. Endringene skal legge til rette for at NOKUT kan gjennomføre mer målrettet tilsyn. Blant annet presiseres det at NOKUT skal føre tilsyn med institusjonenes samlede kvalitetsarbeid. Til slutt i kapittel 3 foreslås et krav om at akkrediterte studietilbud skal være i samsvar med nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og at ved akkreditering av studietilbud fra nye tilbydere, må studiet minst føre til bachelorgrad.

I kapittel 4 foreslås en hjemmel til å gi institusjonene mulighet til å fastsette en kortere frist for å påklage ikke bestått forprøve. Det foreslås også i kapittel 4 å lovfeste en bestemmelse som begrenser klageadgangen over vedtak fattet av Senter for internasjonalisering av utdanningen (SIU).

I kapittel 5 foreslås det å endre loven slik at departementet kan forskriftsfeste regler om beregning av tjenestetid etter tjenestemannsloven for stipendiater ved statlige universiteter og høyskoler.

I kapittel 6 foreslås det en lovhjemmel som vil gi departementet myndighet til å pålegge utdanningsinstitusjonene å avholde nasjonale deleksamener i enkelte fag eller emner. Etter universitets- og høyskoleloven kan den som forsettlig eller uaktsomt i strid med loven bruker en vernet institusjonsbetegnelse, tildeler eller bruker en tittel for grad eller yrkesutdanning, straffes med bøter. Det foreslås å endre loven slik at departementet i stedet kan ilegge overtredelsesgebyr. Til slutt foreslår departementet en hjemmel for opprettelse av en nasjonal digital vitnemåls- og karakterportal for utveksling av informasjon om vitnemål og karakterer fra den informasjonen gjelder til andre.

Til dokumentets forside