Historisk arkiv

103 skoler reduserte mobbing

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Mobbingen har gått kraftig ned ved 103 skoler som har fått ekstern veiledning i regi av Utdanningsdirektoratet. Skolene har gått fra å ligge godt over landssnittet i mobbesaker til å ligge godt under, viser ny NTNU-rapport. – Et inkluderende, trygt og godt skolemiljø er avgjørende for at elevene lærer og mestrer. Derfor gleder det meg at så mange skoler som har slitt med mobbing får hjelpen de trenger til å snu utviklingen. Dette viser at innsatsen for kompetanseutvikling lokalt virker, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Siden 2013 har 103 skoler i 42 kommuner fått veiledning fra eksterne veiledere gjennom Læringsmiljøprosjektet i regi av Utdanningsdirektoratet. Dette har vært et av regjeringens nasjonale satsinger for å redusere mobbing ved skoler som har hatt mye mobbing over tid. Nå viser en evaluering fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) at satsingen gir gode resultater:

 • Andelen elever som opplever mobbing har gått kraftig ned ved samtlige skoler
 • Skolene er blitt bedre til å avdekke og løse mobbesaker.
 • Kommunen og skoleeierne opplever at de er blitt bedre til å følge opp skolenes arbeid med mobbing.
 • Foreldre og elever har blitt mer bevisste på betydningen av læringsmiljø.

Styrker den lokale kompetansen

Regjeringen har tredoblet innsatsen siden oppfølgingen av Djupedal-utvalget i 2016. Det er satt av 115 millioner kroner til arbeidet mot mobbing i 2019. Om lag 50 millioner kroner vil gå til å styrke og utvikle de ansattes kompetanse om mobbing og læringsmiljø i barnehager og skoler.

Læringsmiljøprosjektet blir videreført, men vil fra i høst også omfatte barnehager. Ytterligere 37 skoler og 16 barnehager vil få oppfølging av eksterne veiledere.

– Vi skal ha nulltoleranse for mobbing, og da det viktig at skolene og barnehager er trygge på hvordan de kan forebygge, avdekke og håndtere mobbing. Det er viktig at skoler som sliter med mye mobbing erkjenner problemet, og oppsøker den hjelpen som er tilgjengelig og øker sin kompetanse, sier Sanner.

Snudde utviklingen i Skien
Skien kommune er en av kommunene som fikk ekstern veiledning frem til 2016. Kommunen opplevde at en høy andel elever opplevde mobbing, men klarte å redusere andelen etter hjelp fra eksterne veiledere. Kommunen anbefaler hjelp fra eksterne veiledere.

– Vi hadde satt i gang et arbeid lokalt for å forbedre situasjonen, men for oss var det veldig verdifullt å få ekstern eksperthjelp og oppdatert kunnskap fra veilederne i Læringsmiljøprosjektet. Tilbakemeldingene fra våre skoleledere og lærere er at hjelpen har gjort oss bedre til å avdekke, stoppe og håndtere mobbing. Vi er ikke et mål, og det er viktig å jobbe kontinuerlig med forbedringer. Men nå jobber vi mer strukturert og systematisk med mobbing enn tidligere. Vi er også blitt bedre til å involvere og informere foreldre, og til å dele erfaringer og kunnskap på tvers av skolene, sier fagsjef Tore Andersen og rådgiver Lene Heibø Knudsen i Oppvekstadministrasjonen i Skien kommune.

Om Læringsmiljøprosjektet:

 • Skolene som deltok har gått fra å ligge godt over landssnittet i mobbesaker til å ligge godt under, viser tall i Elevundersøkelsen.
 • Læringsmiljøprosjektet startet i 2013. Til sammen 103 skoler fra 42 kommuner har deltatt i tre ulike puljer. Denne høsten starter en fjerde pulje med 37 skoler og 16 barnehager opp.
 • Målet er å forbedre leke- og læringsmiljøet og redusere mobbingen ved de aktuelle skolene og kommunene.
 • Skolene får veiledning av fagpersoner fra Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger og erfarne barnehage- og skolefolk.
 • Det er Fylkesmannen og Utdanningsdirektoratet som rekrutterer deltakere som får tilbud om ekstern veiledningshjelp. Dette er skoler som har hatt mye mobbing over tid.
 • Prosjektet blir videreført som ett av tiltakene i satsingen på kompetanseutvikling for barnehager og skoler Inkluderende barnehage- og skolemiljø.
 • Les hele NTNU-rapporten

Regjeringens grep mot mobbing:

 • Har tredoblet innsatsen siden 2016, og har satt av totalt 115 millioner kroner i 2019 til arbeid for trygge og gode læringsmiljø. Om lag 50 millioner går til kompetansetiltak.
 • Innførte ny mobbelov høsten 2017.
 • Ny klageordning hos fylkesmennene høsten 2017. Gir foreldre og elever mulighet til å ta mobbesaken videre, hvis de opplever at skolen ikke tar saken deres på alvor. Foreslås 34 millioner kroner i 2019-budsjettet.
 • Innførte fylkesvise mobbeombud høsten 2018. Foreslås 8 millioner kroner i 2019
 • Nytt lovforslag om at mobberen må flytte i helt fastlåste situasjoner
 • Arbeid mot digital mobbing inngår i kompetanseutviklingstiltakene
 • Har bevilget penger til barneombudet og snakkommobbing.no.
 • Les mer om regjeringens arbeid med læringsmiljø og mobbing