Historisk arkiv

Beholder retten til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen har bestemt at den lovfestede retten til å få spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning skal videreføres. – Det å ha en lovfestet rett gir en viktig trygghet for foreldre og barn. Samtidig må vi gjøre mer for å gi barn og unge som trenger ekstra hjelp et bedre tilbud. Derfor setter vi i gang forsøk i kommuner som vil organisere et tilpasset og tilrettelagt tilbud på nye og bedre måter, og vi skal bygge opp mer kompetanse der barna er i barnehager og skoler, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Om lag 60 000 barn og unge i barnehage og skole fikk i 2018/19 spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning. Både Nordahl-gruppen og Stoltenberg-utvalget har pekt på at for mange barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging får et for dårlig tilbud. Nordahl-gruppen foreslo derfor blant annet å fjerne den individuelle retten til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning, og i stedet bygge opp et mer helhetlig system der fagkompetansen kommer nærmere barna og elevene.

- Vi endrer ikke retten til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning, men det er helt nødvendig å få til en praksisendring. I dag kommer hjelpen for sent, og for ofte blir den gitt av personer uten relevant kompetanse. For mye ressurser blir brukt på kontorer for å skrive rapporter. Vi vil ha kompetansen ut til barnehager og klasserom der barna er, sier Sanner.

Forsøk skal gi bedre praksis
For å få mer kunnskap om hva som kan være god inkluderende praksis for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging, lyses det nå ut 5 millioner kroner til kommuner for å gjennomføre piloter hvor de forsøker å organisere et tilpasset og tilrettelagt tilbud på nye måter. Prosjektene skal pekes ut allerede til høsten. 

-Målet er at prosjektene skal stimulere til praksisendring, hvor barn og unge får tidligere og bedre hjelp. Erfaringene fra forsøkene kan danne grunnlag for endringer i kommuner og legge grunnlaget for nasjonal politikk, sier Sanner.

Det planlegges også et større forskningsprosjekt hvor det skal gjennomføres  systematisk utprøving av konkrete modeller for å få bedre tilpasset pedagogisk tilbud og styrke tilbudet for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging.

Stortingsmelding om tidlig innsats
Regjeringen er i gang med en stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap der det vil komme en rekke tiltak som skal bidra til å gi et bedre pedagogisk tilbud.

- Barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging skal få bedre støtte. Vi må sikre at hjelpen i hovedsak gis av pedagoger eller spesialpedagoger med lærerutdanning, og at den pedagogiske – psykologiske tjenesten (PP-tjenesten) skal jobbe tettere på barnehager og skoler for å styrke det forebyggende arbeidet. I tillegg satser vi på nye videreutdanningstilbud for barnehagelærere i spesialpedagogikk og en styrking av kompetansen i PP-tjenesten, sier Sanner.