Historisk arkiv

Barnehagene får ny mobbelov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Til høsten vil regjeringen innføre strengere og tydeligere regler som skal sikre at alle barn har det trygt og godt i barnehagene.

Oppdatering:

De nye reglene om barns rett til et trygt omsorgs- og læringsmiljø vil gjelde fra 1. januar 2021.

 

– Vi skal ha nulltoleranse mot mobbing, plaging og utestenging fra lek. Derfor endrer vi barnehageloven. Foreldre og barn skal være trygge på at barnehagen er et godt sted å være, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Mellom åtte og tolv prosent av barnehagebarna opplever mobbing i form av for eksempel gjentatt utestenging fra lek, viser forskning. Nå legger regjeringen forslag til nytt mobberegelverk frem for Stortinget.

Styrker systematisk forebygging

Endringene i barnehageloven krever at barnehagene jobber systematisk for å forebygge mobbing og krenkende oppførsel, og at de skaper et godt miljø der barna trives. Rammeplanen stiller krav om dette, men regjeringen vil også å ta forpliktelsen inn i loven.

– Vi vet at ett av ti barn opplever mobbing i barnehagen. Samtidig vet vi at det er forskjeller i hvordan barnehagene håndterer dette problemet. Derfor ønsker vi en tydeligere mobbelov. Den skal sikre at alle barn – uavhengig av hvilken barnehage de går i – får hjelp av voksne til å ta godt vare på hverandre, sier Melby.

Innfører aktivitetsplikt

Regjeringen innfører også en aktivitetsplikt. Den innebærer at barnehagen har et ansvar for å følge med på hvordan barna har det. Barnehagen får også et ansvar for å undersøke og sette inn tiltak når personalet har mistanke om at ett eller flere barn ikke har det bra i barnehagen. Det samme gjelder når barnet, eller foreldrene, sier at det ikke har det bra.

– Det viktigste er at barna har det bra. Derfor skal barn som trenger det, få hjelp helt frem til barnet har det trygt og godt i barnehagen. Barnehagene skal også lage en skriftlig plan for hvordan de skal følge opp barnet, sier Melby.

Styrker kommunen som tilsynsmyndighet

Regjeringen foreslår å stille krav om at barnehagene skal ha internkontroll for å sikre at de følger det nye regelverket om mobbing og andre regler som gjelder for barnehagene. Barnehageeier har ansvaret for at barnehagen følger reglene, og de må derfor legge til rette for å følge opp at barnehagen oppfyller disse kravene.

Kommunen er barnehagemyndighet og skal påse at barnehagene følger regelverket gjennom godkjenning, veiledning og tilsyn. Kommunen skal blant annet påse at barnehagene følger disse nye lovreglene om barnehagemiljø. Regjeringen vil styrke kommunen som uavhengig barnehagemyndighet. Derfor foreslås det å lovfeste at personer eller kommunale enheter som har direkte ansvar for kommunale barnehager, ikke kan utføre oppgaver som barnehagemyndighet.

Regjeringen ser foreløpig ikke behov for å innføre en individuell rett med en tilhørende klageordning hos fylkesmannen, slik som for mobbesaker i skolen. En slik regulering vil rette mye oppmerksomhet mot enkeltbarn.

– Vi mener at det er viktig at barnehagene jobber forebyggende og systematisk med miljøet i barnegruppene for å skape et godt og inkluderende miljø for alle barn. Hvis det viser seg at barnehagene ikke oppfyller pliktene de blir pålagt, kan det bli aktuelt å utvide regelverket med en individuell rett og en klageordning, sier Melby.