Historisk arkiv

Historisk arkiv

Ekspertgruppen som har sett på studentenes situasjon har levert sin rapport

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Nasjonal portal for erfaringsutveksling, mer studentaktiv undervisning og alternative treningstilbud er blant anbefalingene.

- Jeg er bekymret for at nødvendige smitteverntiltak over lang tid gjør at mange studenter føler seg ensomme og sliter med motivasjonen. Derfor satte regjeringen ned en ekspertgruppe for å komme med noen anbefalinger på hva vi kan gjøre. Nå har de levert sin rapport og jeg skal følge den opp raskt med konkrete tiltak, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Det er Kunnskapsdepartementet som har ledet ekspertgruppen som nå har levert sin rapport. Gruppen har medlemmer fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Universitets- og høgskolerådet og Fagskolerådet. Norsk studentorganisasjon, ANSA, Organisasjon for norske fagskolestudenter og samskipnadsrådet har deltatt på alle møter

- Trolig må vi leve med strenge smitteverntiltak en god stund til, men vi kan ikke legge opp til at studentene skal tilbringe hele studieåret alene på hybelen. I tillegg til å følge opp med konkrete tiltak skal vi også se på hvordan vi best kan bruke de 10 millionene vi nylig fikk for å følge opp studentene, sier Asheim.

Regjeringen har foreslått å økt bevilgningene til studentsamskipnadene med 20 millioner kroner i statsbudsjettet for 2021. I tillegg er det satt av 10 millioner i 2021 til tiltak for studentenes psykiske helse.

Ekspertgruppen anbefaler blant annet:

Mer systematisk oppfølging og informasjon til studentene.

Det finnes mange gode sosiale tilbud i regi av både lærestedene, studentorganisasjonene og samskipnadene. Men det kan være vanskelig å ha oversikt og tilbudet varierer mye fra studiested til studiested. Gruppen mener en egen nettside med oppdatert oversikt over tilbudene til studentene bør finnes på alle studiesteder. Det bør også være mulig for studentene å selv komme med innspill og ønsker i nettløsningen. Denne kan utvikles og driftes i regi av institusjonene, studentorganisasjonene, samskipnadene eller flere av disse i samarbeid.

Studenter bør delta i faste seminargrupper

Institusjonene bør i større grad sikre at studenter deltar i seminargrupper eller kohorter for alle studenter. Disse gruppene bør kunne møtes både på lærestedene og digitalt, avhengig av gjeldende smittevernregler.

Flere faglige og sosiale aktiviteter innenfor smittevernreglene på studiestedene

Ekspertgruppen peker på at regler og anbefalinger om smittevern har blitt tolket såpass strengt enkelte steder at en del studenter har en svært stor andel digital undervisning, og i noen tilfeller liten eller ingen tilgang til lærestedet. Gruppen mener alle studenter bør få noe undervisning på studiestedet, og så langt det er mulig få bruke lesesaler, bibliotek, kantiner og andre rom til faglige og sosiale aktiviteter, forutsatt at studenter kan følge regler og råd om smittevern. Hvis studentene får være litt mer sammen på studiestedet, med gode smitteverntiltak, kan dette minske behovet for sosialt samvær på fritiden hvor det kan være vanskeligere å kontrollere at smittevernreglene overholdes.

Hjelp til struktur i hverdagen

Mange studenter trenger også hjelp til å få struktur i studiehverdagen, spesielt når mye av den foregår hjemme. Derfor bør samskipnadene, institusjonene eller andre vurdere å tilby vekketjeneste og kurs i for eksempel eksamensstress-mestring, motivasjon, hvordan unngå prokrastinering, digital studieteknikk og personlig økonomi.

Økt kapasitet i det psykiske helsetilbudet

Flere studentorganisasjoner peker på behovet for psykisk helsehjelp, spesielt for studentene som ikke fanges opp av andre tiltak. For studenter som har det ekstra vanskelig under pandemien er det viktig at tilbud om samtaler eller psykisk helsehjelp er tilgjengelig, enten fysisk eller digitalt. Studentsamskipnadene sine helsetjenester er et supplement til de offentlige lovpålagte helsetjenestene og dekker særskilte behov hos studentene. På grunn av høyt press på de offentlige helsetjenestene må samskipnadene i økende grad håndtere mer komplekse problemer enn normalt. Derfor mener ekspertgruppen det er behov for å øke kapasiteten i studentsamskipnadenes psykiske helsetilbud.