Historisk arkiv

Historisk arkiv

Vil gi mulighet til mer hjemmeopplæring under korona-krisen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen vil åpne for noe mer fleksibilitet til å ta i bruk digital hjemmeopplæring, også når det ikke er nødvendig på grunn av smitteverntiltak. – Vi vet at elevene lærer best når de kan være på skolen. Derfor har vi sagt at det i utgangspunktet bare skal være hjemmeopplæring på rødt nivå. Samtidig ser vi at skoler med mye fravær på grunn av pandemien har behov for mer handlingsrom, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Kunnskapsdepartementet sender nå et nytt forslag om hjemmeopplæring under korona-pandemien på høring.

– Forslaget innebærer at det skal åpnes for mer hjemmeopplæring på skoler med mye fravær hos elever og lærere knyttet til pandemien, dersom dette er pedagogisk forsvarlig. I dag åpnes det kun for hjemmeopplæring når det er nødvendig på grunn av smitteverntiltak, i praksis vil dette i hovedsak si på rødt nivå i skolene, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Større handlingsrom på gult nivå

– På en del skoler er det mye fravær hos elever og lærere på grunn av korona-pandemien. Det kan gjøre  det vanskelig å organisere opplæringen, også på gult nivå i trafikklysmodellen. Større fleksibilitet for skolene til å gi elevene mer opplæring hjemme kan gjøre det enklere å håndtere utfordringene knyttet til pandemien, sier Melby. 

Hovedregelen skal fortsatt være at hjemmeopplæring kun skal benyttes når dette er nødvendig på grunn av smitteverntiltak, men regjeringen vil åpne for noe mer hjemmeopplæring innenfor et sett med kriterier. For eksempel skal hjemmeopplæringen gis på en måte som gir elevene god mulighet for hjelp og oppfølging gjennom skoledagen.

– Vi mener det er viktig å stille krav om at hjemmeopplæringen gis på en måte som gir elevene god oppfølging gjennom skoledagen. Hvilke krav som stilles til direkte kontakt mellom lærer og elever, vil blant annet være avhengig av hvor lenge hjemmeopplæringen skal foregå, sier Melby.

Gjelder kun elever over 12 år

Muligheten til å gi mer hjemmeopplæring vil kun gjelde i områder der det over tid er utfordrende å organisere opplæringen på grunn av mye fravær hos elever og lærere knyttet til pandemien. Og det åpnes kun for mer hjemmeopplæring for elever over 12 år.

– Målet er at elevene skal få ha en så normal skolehverdag som mulig. Samtidig må vi ivareta smittevern og hjelpe skolene med å organisere skoledagen så godt som mulig både på gult og rødt nivå, sier Melby.

Kunnskapsdepartementet mottok nylig en rapport fra ekspertgruppen som har vurdert konsekvenser av smitteverntiltak i barnehager og skoler. Ifølge rapporten har de fleste elever i Norge gode forutsetninger for å gjøre skolearbeid hjemme og følge digital undervisning. En del ungdommer opplevde det som vanskelig å ha opplæring hjemme våren 2020, mens andre opplevde det som en god måte for dem å få opplæring. Ungdommer som var særlig utsatt, opplevde at situasjonen forsterket utfordringene.

– Elevenes beste er det viktigste, og bruken av hjemmeopplæring må derfor være pedagogisk forsvarlig og gis i kombinasjon med opplæring på skolen. Elever med særlig behov for å opplæring på skolen skal fortsatt få dette, understreker kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Kunnskapsdepartementet foreslår følgende krav til hjemmeopplæring:

 • Det åpnes bare for mer hjemmeopplæring på skoler med mye fravær hos elever og lærere knyttet til pandemien over tid.
 • Det åpnes bare for mer hjemmeopplæring for elever over 12 år.
 • Det åpnes bare for mer hjemmeopplæring dersom dette er trygt og pedagogisk forsvarlig.
 • Det skal legges stor vekt på elevenes beste i vurderingen av om opplæringen skal organiseres som hjemmeopplæring.
 • Elever med særlig behov for stedlig opplæring skal fortsatt ha det.
 • Elevene skal jevnlig og hver uke få opplæring på skolen.
 • Hjemmeopplæringen må gis på en måte som gir elevene god mulighet for hjelp og oppfølging gjennom skoledagen.

Forslaget sendes på høring tirsdag 1. desember, og har høringsfrist mandag 7. desember.

Fakta om hjemmeopplæring under koronapandemien

 • I opplæringsloven og friskoleloven er det i all hovedsak lagt opp til at opplæringen skal skje på skolen.
 • I de midlertidige reglene for barnehager og skoler er det åpnet for mer fleksibilitet i organiseringen. I hvilke tilfeller elevene skal få opplæring hjemme og på skolen, følger av covid-19-forskriften og midlertidige forskriftsregler.
 • Reglene innebærer per i dag at det bare kan gis hjemmeopplæring når dette er nødvendig på grunn av smitteverntiltak. Kunnskapsdepartementet sender nå et nytt forslag om hjemmeopplæring på høring, som åpner for noe mer hjemmeopplæring på skoler med mye fravær grunnet korona-pandemien.
 • Ved langvarig sykdom har elevene rett til opplæring hjemme.
 • I videregående opplæring kan det avtales organisert studiearbeid hjemme også i en normal skolehverdag. Dette følger av forskrift til opplæringsloven.