Historisk arkiv

Støtte til pilotanlegg for biogass

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Regjeringen foreslo i forbindelse med statsbudsjettet for 2015 å sette av 10 millioner kroner til pilotanlegg og forskning på biogass. Disse midlene lyses nå ut gjennom Innovasjon Norge.

Pilotanlegg skal ha som formål å teste ut teknologi for biogass basert på andre råstoff enn avfall (for eksempel husdyrgjødsel), og på den måten bidra til framtidige kostnadsreduksjoner for klimatiltaket og dermed øke de framtidige utslippsreduksjonene. 

-  Biogass er et tiltak som reduserer klimagassutslippene i Norge samtidig som det bidrar til å redusere utslipp av lokal luftforurensning og som kan redusere støyplage fra tunge kjøretøy. Biogass er den del av det grønne skiftet, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

 Klima- og miljødepartementet har gitt følgende kriterier ved utlysningen:

  • prosjektet skal ha potensial for å redusere klimagassutslipp
  • prosjektet skal teste ut andre råstoffer enn avfall (for eksempel husdyrgjødsel)
  • prosjektet skal bidra til framtidig kostnadsreduksjon, for eksempel gjennom reduserte investeringskostnader eller økt gassutbytte
  • prosjektet skal ha overføringsverdi til andre prosjekter og fremtidig oppskalering

Regjeringen la fram sin nasjonale biogasstrategi samtidig med statsbudsjettet for 2015. Hensikten med strategien er å øke produksjon og bruk av biogass. Biogass er et gassprodukt laget fra avfall, husdyrgjødsel m.m. som blant annet kan brukes som drivstoff i kjøretøy.

Utlysning av midler gjennom Innovasjon Norge