Historisk arkiv

Norge styrker det internasjonale samarbeidet om verdensarven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Norge skal bidra med drøye fire millioner kroner årlig i et internasjonalt samarbeid for å styrke verdensarven.

«Verdensarven» eller Verdens kultur- og naturarv består av over 1000 kulturminner og  naturområder som har internasjonal verneverdi i 165 land. Manglende forvaltning og svakt lovverk, samt naturkatastrofer og krig, turisme og forfall, gjør at verdensarven er utsatt i mange land.

Norge har åtte steder på Unescos verdensarvliste: Bryggen i Bergen, Urnes stavkirke, Bergkunst i Alta, Røros Bergstad og Circumferensen, Vegaøyan, Struves triangelkjede – fire norske punkter, Vestnorsk fjordlandskap og Rjukan-Notodden industriarv. 

Styrke verdensarven

Unescos verdensarvkomite har vurdert at det bare er gjennom systematisk styrking av kompetansen og kapasiteten hos fagpersoner, institusjoner, samfunn og nettverk, at verdensarven kan sikres.

Verdensarvkomiteen har derfor vedtatt en strategi for økt kapasitet som definerer kompetansebehov og målgrupper. 

Norge har undertegnet en seksårig samarbeidsavtale med Unescos rådgivende organer IUCN (International Union for Conservation of Nature) og Iccrom (International Centre for the Study of the Preservation and restoration of Cultural Property). Målet er å styrke evne og kapasitet til å følge opp verdensarvkonvensjonen.

Samarbeidet ble lansert i Honolulu på Hawaii mandag 5. september.

Styrke kunnskap

- For å sikre verdensarven er vi avhengige av å styrke kunnskapen og gjennomføringsevnen, nasjonalt og internasjonalt. En styrking av kompetansen og kapasiteten hos de som jobber med å ta vare på verdensarven, er den mest effektive og virkningsfulle måten å gjennomføre dette på, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Gjennom avtalen med IUCN og Iccrom vil Norge bidra til aktiviteter i tråd med strategien; legge til rette for en helhetlig forvaltning av kultur og natur som i større grad sikrer bærekraftig utvikling på og ved verdensarvstedene, bedre informasjon, økt kompetanse blant eksperter som arbeider med verdensarvtemaer og økt kapasitet hos regionale organisasjoner og grupper. Videre ønsker man gjennom samarbeidet å gjøre norsk kompetanse relevant i verdensarvsystemet.

Bedre oppfølging

- Programmet "World Heritage Leadership" skal utvikle nye metoder og verktøy for å bedre oppfølgingen av verdensarvkonvensjonen. Her vil Norges bidrag være viktig, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Programsamarbeidet løper fra 2016-2022, og Norge forplikter seg til 4,2 millioner kroner årlig over seks år. Dette er en videreføring av Norges mangeårig internasjonale engasjement under verdensarvkonvensjonen. Norge bidrar på denne måten til å oppfylle forpliktelsene som følger av å ratifisere verdensarvkonvensjonen.