Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2019

Budsjett for lavere utslipp

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementets budsjett øker med 32 prosent fra 10,7 milliarder til 14,1 milliarder kroner i 2019. Hovedgrunnen er at departementet har overtatt ansvaret for Enova, som samtidig får en budsjettøkning på 344 millioner kroner.

– Regjeringen har lagt fram et budsjett for utslippsreduksjoner. Vi skal få ned klimagassutslippene fra transport, redusere plastforsøplingen og øke innsatsen mot avskoging. Gjennom Enova vil vi prioritere lav- og nullutslippsteknologi, og vi styrker satsingen på grønn skipsfart, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Forslaget til budsjett for Klima- og miljødepartementet er på 14,1 milliarder kroner mot 10,7 milliarder i 2018-budsjettet. Dette er en økning på 3,4 milliarder kroner, eller 32,1 prosent.

Dette er noen av punktene i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019.

 • Regjeringen vil øke overføringene til Enova med 344 millioner kroner. Pengene skal først og fremst brukes til tiltak som gir størst utslippsreduksjon. Særlig innen transport er det mulig å øke takten på innføring av null- og lavutslippsteknologi gjennom Enova.
 • Grønn skipsfart er en viktig del av arbeidet med å omstille transporten. Regjeringen foreslår å bevilge sju millioner kroner til det offentlig-private samarbeidet Grønt kystfartsprogram, for å utvikle grønne løsninger for flere typer fartøy. Det foreslås å bevilge ti millioner kroner over bistandsbudsjettet i 2019 til grønn skipsfart i utviklingsland.
 • Regjeringen vil styrke Norges internasjonale lederrolle i arbeidet mot marin forsøpling og gå foran med offensive nasjonale tiltak. Regjeringen foreslår derfor å gi 25 millioner kroner ekstra til å forebygge og rydde opp i marin forsøpling. Det blir også foreslått 10 millioner kroner ekstra til forskning på marin forsøpling og spredning av mikroplast. Norges internasjonale bidrag i arbeidet mot marin forsøpling styrkes med 250 millioner kroner over Utenriksdepartementets bistandsbudsjett, til 400 millioner kroner i 2019.
 • Klima- og skoginitiativet foreslås styrket med 200 millioner kroner opp til 3,2 milliarder kroner. De ekstra pengene skal brukes til å gjøre data om avskogingen i regnskogsområder tilgjengelig for offentligheten. Dette tidsavgrensede prosjektet skal blant annet gjøre det lettere å avdekke skogkriminalitet.
 • Norske kommuner bidrar med viktige klimaløsninger nær folk. Ordningen med tilskudd til kommunale klimatiltak, Klimasats, foreslås videreført med en ramme på 156,8 mill. kroner.
 • Regjeringen holder bevilgningene til norsk skogvern på et høyt nivå med 444,6 millioner kroner. Dette skal sikre god framdrift i arbeidet med å verne 10 prosent av skogen og sikre vern av et representativt utvalg av norsk skognatur.
 • Regjeringen vil øke bevilgningen til skjøtsel og tilrettelegging i nasjonalparkene med ti millioner kroner.
 • I tillegg er det satt av seks millioner kroner til seks nye nasjonalparkforvaltere: en i nye Lofotodden nasjonalpark, de resterende i Trollheimen landskapsvernområde, Jostedalsbreen nasjonalpark, landskapsvernområdene Nordkvaløya, Rebbenesøy og Lyngsalpan, Nærøyfjorden landskapsvernområde, og landskapsvernområdene Skardsfjella, Hyllyngsdalen og Sylan.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 18 millioner kroner til opprydding i forurenset sjøbunn i Horten. Arbeidet vil strekke seg over tre år og den statlige støtten er beregnet til 90 millioner kroner.
 • Regjeringen vil styrke arbeidet med å bekjempe fremmede skadelige arter, og foreslår derfor å øke bevilgningene til arbeidet med 10 millioner kroner.
 • Regjeringen vil bevilgningen til kulturminnefondet, med 4,2 millioner kroner til 116,3 millioner kroner, slik at flere private eiere kan få tilskudd til å sette i stand verneverdige eiendommer. Videre foreslår regjeringen å bevilge 19 millioner kroner til et formidlingssenter med visningsrom på funnstedet for Klemenskirken i Trondheim.
 • Regjeringen foreslår å styrke Norsk Polarinstitutt med 10 millioner kroner i 2019, slik at Polarinstituttet kan følge opp vertskapsrollen i Ny-Ålesund og styrke forskningen, samarbeidet og miljøovervåkingen der.
 • Bevilgningen til Statens naturoppsyns feltpersonell og forebyggende tiltak i områder som opplever store skader fra rovvilt på beitedyr foreslås økt med 15 millioner kroner.
 • Meteorologisk institutt får 5 millioner kroner ekstra til arbeidet med å lagre og forvalte vær- og klimarelaterte data.
 • Regjeringen vil øke bevilgningen til Statens strålevern med 10 millioner kroner. Det skal styrke Statens stråleverns ressurser knyttet blant annet til håndtering av brukt brensel og annet avfall fra Institutt for energiteknikks virksomhet og avvikling av forsøksreaktoren i Halden.
 • Arbeidet med å etablere en genbank for laksefisk fra Hardanger ble satt i gang i 2018, og er en stor satsing også i 2019 på 20 millioner kroner. Genbanken blir etablert i tilknytning til Norsk institutt for naturforsknings forskningsstasjon på Ims i Rogaland.