Historisk arkiv

Nyheter

Trapper opp innsatsen for Ytre Oslofjord

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet støtter et nytt prosjekt som skal kartlegge sjøbunn i nasjonalparkene Færder og Ytre Hvaler. Resultatene vil blant annet være viktig for arbeidet med å redde kysttorsken.

Ola Elvestuen
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen foran undervannsroboten som skal undersøke sjøbunnen i Ytre Oslofjord. Foto: KLD

Prosjektet er et samarbeid mellom blant annet nasjonalparkene, fylkeskommunene i Vestfold og Østfold og Kongsberg Maritime.

Klima- og miljødepartementet vil i 2018 gjøre tilgjengelig inntil kr 670.000,-  for kartlegging til et marint økologisk grunnkart for sjøbunnen i Ytre Oslofjord. Kartleggingen skal gjøres med undervannsrobot som er norsk teknologi utviklet av Kongsberg Maritime.

− Når vi skal lage en helhetlig plan for Oslofjorden, må vi skaffe oss ny kunnskap der vi trenger det. Den kartleggingen vi nå skal gjøre av landskap og naturtyper på havbunnen, er viktig. Den gir oss grunnlag for å tegne et grunnkart av havbunnen for ytre del av Oslofjorden, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Kartleggingen skal blant annet gi kunnskap om utbredelse og tilstand for undersjøiske landskap og naturtyper, påvirkning på miljøet på havbunnen og kulturminner under vann.

Arbeidet med pilotprogrammet skal kobles opp mot samme styringsgruppe som prosjektet Krafttak for kysttorsken. Miljødirektoratet representerer miljøforvaltningen i denne styringsgruppen.

− Nå vil vi få mye ny kunnskap som også er viktig i det pågående arbeidet for å redde kysttorsken. Jeg synes det er veldig bra at prosjektet også skal utvikle en kunnskapsbank for undervisning og nettbasert informasjon som skal spre kunnskap til folk, og til barn og unge spesielt, sier Elvestuen.