Historisk arkiv

Ambisiøs videreføring av norsk klima- og skogsatsing

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen viderefører det norske klima- og skoginitiativet som et ambisiøst og resultatorientert bidrag for å redusere klimagassutslipp.

- Å bevare regnskogen er nødvendig om vi skal unngå de negative konsekvensene av en global klimaendring på mer enn to grader. Høyre-Frp-regjeringen legger derfor fram et budsjett som sikrer at klima- og skogprosjektet forblir et viktig bidrag i den globale klimainnsatsen, sier klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft.

Arbeidet for redusert avskoging bidrar også til samfunnsutvikling i mottakerlandene. Satsingen er fortsatt en viktig del av Norges utviklingsbistand.

I Høyre-Frp-regjeringens tilleggsproposisjon slås det fast at klima- og skogsatsingen videreføres på minst dagens budsjettnivå frem til 2020. Dette gjøres for å skape trygghet for klima- og skogsatsingens fremtid, og muliggjøre langsiktig, strategisk innsats.

- Klima- og skogsatsingen er et viktig klimatiltak, som vi ser eksempler på i blant annet Brasil og Indonesia. Ettersom Høyre tok initiativet til klima- og skogsatsingen i 2007 føler vi også et eierskap til det som er oppnådd så langt, sier Sundtoft.

Regjeringen har merket seg at betydelige midler i tidligere år er blitt stående på konto i Norge. Regjeringen vil derfor redusere bevilgningen til klima- og skoginitiativet med 400 millioner kroner i 2014, fra 3 milliarder til 2,6 milliarder kroner. Samtidig sikrer budsjettforslaget en mulighet til å øke bevilgningen til 3 milliarder kroner.

- Ser vi et klart behov for å utbetale 3 milliarder kroner, vil vi anbefale Stortinget å bevilge dette beløpet. Vi vil være sikre på at bevilgningen vil kunne utbetales til mottakerne innenfor budsjettåret 2014, og at slike utbetalinger vil bidra effektivt til langsiktige resultater. Dersom vi er sikre på dette, kan bevilgningen i 2014 bli på samme nivå som i 2013, sier Sundtoft.

Riksrevisjonen leverte en omfattende rapport denne uke der klima- og skogsatsingen var spesielt undersøkt. Den påpekte svakheter ved forvaltningen av tilskuddene. Miljøverndepartementet vil gjennomgå revisjonsrapporten og vurdere behovet for forbedringer i satsingen.

- Jeg kommer til å følge opp de forholdene som Riksrevisjonen har påpekt. En første og viktig forbedring er allerede foretatt. Regjeringen har gitt klima- og miljøvernministeren det hele og fulle ansvaret for klima- og skogprosjektet. Å samle ansvaret for dette krevende prosjektet på ett sted, under én ansvarlig statsråd, vil effektivisere og styrke styringen av prosjektet, mener Sundtoft.

Sundtoft understreker også at hun vil arbeide aktivt fremover for å styrke innsatsen ytterligere.

- Vi vil søke utvidet samarbeid med likesinnede giverland, øke fokuset på privat sektors rolle i arbeidet mot avskoging og jobbe for at klima- og skogsatsingen bidrar til grønn, økonomisk vekst i utviklingsland, slår hun fast.