Historisk arkiv

Kvalitetssikringsrapport om Tullinløkka-området

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har mottatt kvalitetssikringsrapporten om framtidig bruk av statens eiendommer og bygningsmasse i Tullinløkka-området.

Statsbygg leverte sin konseptvalgutredning for Tullinløkka-området for rundt ett år siden, og det er denne utredningen som nå er kvalitetssikret av eksterne aktører.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil nå sammen med Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet studere innholdet i rapporten nærmere og gjøre mer detaljerte analyser av ulike alternativer.

Kort om kvalitetssikringsrapporten

Kvalitetssikrer anbefaler, som konseptvalgutredningen, at nasjonalgalleribygningen underlegges en gjennomgående rehabilitering. Det er i denne vurderingen lagt vesentlig vekt på at bruken av bygningen skal understøtte dens historiske og kulturelle verdier. Kvalitetssikrer har ikke anbefalt bruker til nasjonalgalleribygningen. Kvalitetssikrer legger til grunn at bruk til Universitetet i Oslo v/Kulturhistorisk museum eller Nasjonalmuseet må overlates til en politisk beslutning. Kvalitetssikrer åpner imidlertid også for delt bruk mellom de to institusjonene.

Kvalitetssikrer støtter konseptvalgutredningen i at de historiske bygningene på løkka bør åpnes opp mot plassen, med sikte på aktiviteter, servering, museumsbutikk og annet som vil bidra til ny aktivitet på Tullinløkka. Selve plassen anbefales også oppgradert, og det anbefales å etablere en paviljong (enkel konstruksjon) med publikumsrettet aktivitet/servering for å stimulere til at forbipasserende tilbringer tid der. Dette aktualiseres ved etableringen av lokaler  for Det juridiske fakultet i Tullinkvartalet på andre siden av Kristian Augusts gate.

Kvalitetssikrer anbefaler videre at man beholder utbyggingspotensialet på Tullinløkka og i Frederiks gt. 3 på statlige hender, uten å bygge ut nå. For Frederiks gt. 2 og 3, som begge i dag benyttes av Universitetet i Oslo v/Kulturhistorisk museum, vurderes ikke endringer i bruken. 

For St. Olavs gate 32 anbefaler kvalitetssikrer, som konseptvalgutredningen, at Det Norske Studentersamfund får etablere et studenthus. Da får man både flyttet studentene inn i mer hensiktsmessige lokaler, og man får frigjort de kommersielt mer attraktive lokalene studentene i dag benytter i Chateau Neuf på Majorstuen. Rett før rapporten ble levert fikk kvalitetssikrer informasjon om at studentene har trukket sin interesse for St. Olavs gate 32. Dersom dette vedtaket blir stående anbefaler kvalitetssikrer salg av St. Olavs gate 32.