Historisk arkiv

Digitalisering blir tema for stortingsmelding om samepolitikken 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Regjeringen har bestemt at neste års stortingsmelding om samepolitikken skal ha digitalisering som tema, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Regjeringen legger hver vårsesjon fram en melding til Stortinget om samiske forhold. Sametinget har pekt på at det er for få digitale tjenester på samiske språk.

– Regjeringen har laget en strategi for digitalisering av offentlig sektor, der målet er at befolkningen skal oppleve én offentlig sektor som bruker digitalisering til å tilby mer proaktive og sammenhengende tjenester. Nå følger vi opp med en melding som blant annet skal belyse hvordan målet skal nås for samiske språkbrukere, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

– Det gjøres mye bra arbeid for å styrke samisk språkteknologi, for eksempel av Divvun og Giellatekno. Blant annet er det utviklet samiske digitale ordbøker, retteprogrammer og tastatur, og en samisk digital læremiddelportal. Jeg er opptatt av at meldingen skal løfte og synliggjøre dette arbeidet, sier kommunal- og moderniseringsministeren.

Meldingen kan ta utgangspunkt i regjeringens digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019–2025, og se hen til Sametingets digitaliseringsstrategi som ble vedtatt av plenum 6. desember 2018.

Meldingen kan også ses i sammenheng med regjeringens oppfølging av NOU 2016:16 Hjertespråket og arbeidet med ny språkmelding, som koordineres av Kulturdepartementet.

Den første framoverskuende meldingen, Meld. St. 31 (2018–2019) Samisk språk, kultur og samfunnsliv, ble behandlet i statsråd 21. juni 2019. Et overordnet tema da var samiske språk.


Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00