Historisk arkiv

Slik vil staten sikre fargeblind rekrutteringspraksis

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– I staten er det kvalifikasjonene, ikke navnet, som skal avgjøre hvem som får jobb. Det er et mål for regjeringen at statlig sektor skal speile befolkningen i Norge, og da må vi ha et våkent øye for egne fordommer når vi ansetter. Regjeringen starter derfor et forsøk med anonyme søknader i staten som skal sikre en fargeblind rekrutteringspraksis, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

I dag sender Kommunal- og moderniseringsdepartementet et brev til alle departementene og ber dem peke ut én virksomhet hver som skal delta i forsøket. Prosjektet starter allerede våren 2019, og vil avsluttes før jul 2020.

– Norge har ikke råd til å overse kompetanse. I en tid hvor andelen unge i jobb går ned og andelen eldre går opp, må vi sørge for at alle som kan jobbe, er i jobb. Forsøket skal dokumentere om bruk av anonyme søknader fører til at flere innvandrere innkalles til jobbintervju og tilbys stilling hos statlig arbeidsgiver, sier Monica Mæland.

Forsøket er en del av integreringsløftet. Hensikten er å vurdere om anonyme søknader er et godt virkemiddel for å flere integrere innvandrere i arbeidslivet.

Anonymiseringen gjelder fram til intervju

Søkerens opplysninger anonymiseres i den første utsilingen av kandidater som kan være aktuelle til en stilling. Samtlige anonymiserte opplysninger gjøres tilgjengelig for arbeidsgiver etter at den første silingen av kandidater er gjennomført.

– Alle er for et inkluderende arbeidsliv, men vi kan ikke bare la det bli med store ord. Regjeringen går i gang med et storstilt nybrottsarbeid som skal sikre at staten rekrutterer enda bredere. Tiden har løpt fra de som tror at Olsen automatisk kommer før Hussein i jobbsøkerkøen, sier Monica Mæland.

Alle opplysninger om kandidatene vil hele tiden være tilgjengelig for andre i virksomheten (eksempelvis HR-avdelingen), slik at reglene om utvidet søkerliste og offentlig søkerliste kan etterleves.

Søkerens navn sladdes digitalt

Tidligere forsøk med anonyme søknader har skjedd ved at sladdingen har blitt gjort manuelt. Det har krevd mye ressurser. Dette forsøket vil bli gjennomført med digital sladding som vil spare virksomhetene for ekstra administrativt arbeid.

Hovedutfordringen på integreringsområdet er for lav sysselsetting

Forsøket med anonyme søknader i staten skal bidra til læring og økt oppmerksomhet om arbeidet med å ansette innvandrere.

– Vi må tørre å være åpne om at ubevisste diskriminerende holdninger hos arbeidsgiver kan påvirke rekrutteringsprosesser, også i staten. Det er ikke noe som tyder på at staten er verst i klassen, men vi bør ha høyere ambisjoner enn som så. Staten som arbeidsgiver skal kjennetegnes ved at vi er en inkluderende arbeidsgiver som ser kompetansen i hele befolkningen, sier Monica Mæland.

Brev: Forsøk med anonyme søknader i staten (PDF)

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00