Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Små kommuner sliter med å skaffe fagfolk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

De små kommunene har blitt mindre, og de største større. En ny rapport viser at små kommuner har store utfordringer med å skaffe nok kompetanse på flere viktige områder. Utfordringene vil øke i framtida. − Rapporten bekrefter og understreker behovet for fortsatt kommunereform, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Telemarksforsking har gjort et dypdykk i situasjonen i de minste kommunene med under 3000 innbyggere for å undersøke hvordan de fyller sin rolle innenfor generalistkommunesystemet. Rapporten ser spesielt på områdene kompetanse og kapasitet, politisk og administrativ styring, utvikling og innovasjon og interkommunalt samarbeid

Rapporten konkluderer med at små kommuner har betydelige utfordringer med å skaffe tilstrekkelig kompetanse ut fra behovet på flere områder. Utfordringene vil øke i framtida på grunn av fortsatt nedgang i folketall, flere eldre og færre yrkesaktive, mer sårbar økonomi som følge av færre innbyggere og økt konkurranse om arbeidskraft og kompetanse. 72 prosent av de minste kommunene oppgir at de er avhengig av interkommunalt samarbeid for å få løst oppgavene på en tilfredsstillende måte.

De minste kommunene mangler kompetanse innen områder som er helt nødvendig for å møte framtidas utfordringer, nemlig planlegging, digitalisering, utvikling og innovasjon.

− Mange små kommuner sliter også med å skaffe kvalifiserte folk innenfor spesialiserte tjenester fordi de har for få innbyggere og brukere til å etablere et skikkelig fagmiljø. Hvis du er nyutdannet jurist eller barnevernspedagog, er det ikke så attraktivt å starte karrieren i en kommune uten kollegaer med samme bakgrunn, sier Mæland.

Flere kommuner er for små til å fylle hele stillinger innenfor et ansvarsområde, og dermed har vanskeligheter med å få kvalifiserte søkere.

Ifølge rapporten er det ikke uvanlig at ansatte i de minste kommunene legger ned en betydelig dugnadsinnsats for at hjulene skal gå rundt i organisasjonen. Da blir det liten tid til planlegging og utviklingsarbeid, og mange av kommunens planer er gamle og utdaterte.

− Vi klarer ikke å møte framtidas utfordringer gjennom dugnadsarbeid i kommunene. Større kommuner vil legge til rette for større fagmiljøer. Det vil gjøre det enklere å rekruttere dyktige fagfolk og heve kapasiteten slik at kommunene kan utvikle gode tjenester for innbyggernes beste, sier Mæland.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00