Historisk arkiv

Sier ja til 300 boliger på Lade i Trondheim kommune

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplanen for Haakon VII gate 4 i Trondheim, og åpner dermed for bygging av 300 nye boliger i området. —Konsentrert boligbygging på Lade-Leangen vil være et riktig grep for å følge opp nullvekstmålet for personbiltransport. Det er viktig å komme i gang med sentrumsnære byggeprosjekter som dette, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Statsforvalteren i Trøndelag og Statens vegvesen fremmet innsigelse til reguleringsplanen for Haakon VII gate 4 for å sikre metrobussens fremkommelighet, og ville at utbyggingen skulle utsettes til det foreligger en helhetlig analyse av trafikksituasjonen i området. Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger derimot avgjørende vekt på å komme i gang med å bygge 300 nye boliger i et sentrumsnært område med god kollektivdekning.

– Planområdet har god kollektivbetjening med metrobussen, og ligger i et område hvor det skal satses på fortetting og transformasjon, sier Astrup.

En mobilitetsanalyse for området er under arbeid, og mobilitetsplanen for Lade skal foreligge før det fremmes forslag til detaljregulering for andre byggetrinn.

– Det er viktig at statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter samarbeider godt for å finne gode transportløsninger som bygger opp under nullvekstmålet, sier Astrup.

Les brevet her(PDF)