Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2018

Idrettslag får 185 millionar kroner til bygging av idrettsanlegg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Kulturdepartementet

Regjeringa foreslår ei løyving på 185 millionar kroner til meirverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. Beløpet er 14 millionar kroner høgare enn i 2017 då det er løyva 170,9 millionar kroner.

– Idrettslag og foreiningar bidrar i stor grad til bygging av idrettsanlegg. Regjeringa ønskjer å skape gode rammevilkår for slike investeringar, seier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

– Framlegget til løyving er omlag tre gonger høgare enn løyvinga i 2013. Idrettslag og foreiningar har kvart år sidan 2013 fått innvilga heile sine godkjente søknadsbeløp. Regjeringa ønskjer å vidareføre ei god og føreseieleg ordning for søkarane, seier Hofstad Helleland.

Formålet med kompensasjonsordninga er å lette finansieringa av anleggsinvesteringar for idrettslag og foreiningar. Ordninga omfattar alle som søkjer og oppfyller vilkåra for å ta imot spelemiddel gjennom tilskotsordninga for bygging av idrettsanlegg, med unntak av kommunar/fylkeskommunar og kommunale føretak.