Historisk arkiv

Norge ratifiserer Marrakechtraktaten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

31. august ratifiserte Norge Marrakechtraktaten om bedre tilgang til litteratur for blinde og personer med funksjonsnedsettelser.

 - Jeg er glad for at Norge nå ratifiserer Marrakechtraktaten og at vi gjennomfører Marrakechtraktaten og Marrakechdirektivet i norsk rett. Manglende tilgang til litteratur for personer som er blinde, har nedsatt synsevne eller har andre funksjonsnedsettelser som gjør det vanskelig å lese, er et hinder for lik deltagelse i samfunnet, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

31. august 2021 overrakte ambassadør Tine Mørch Smith, Norges faste representant til FN og andre internasjonale organisasjoner i Genève, de norske ratifikasjonsdokumentene om Marrakechtraktaten til WIPO (Verdensorganisasjonen for immaterialrett).

Marrakechtraktaten av 27. juni 2013 og Marrakechdirektivet ((EU) 2017/1564 av 13. september 2017) gjelder visse tillate former for bruk av verk og andre arbeider som er vernet av opphavsrett og nærstående rettigheter, til fordel for personer som er blinde, har nedsatt synsevne eller har andre funksjonsnedsettelser som vanskeliggjør lesing.

Bøker blir tilgjengelige over landegrensene

Åndsverkloven inneholder allerede bestemmelser som gir rett til fremstilling av eksemplarer av bøker i form av punktskrift, lydbøker og andre tilgjengelige format, til bruk for dem som har funksjonsnedsettelser som gjør det vanskelig å lese trykt skrift.

Det har likevel vært nødvendig å innføre bestemmelser i forskrift som gjennomfører Marrakech-forpliktelsene i norsk rett. Særlig gjelder dette bestemmelser som legger til rette for at bøker i tilgjengelige format i større grad kan gjøres tilgjengelig over landegrensene.

 Ny forskrift til åndsverkloven
Den 1. september trer ny forskrift til åndsverkloven i kraft. Behovet for en ny og oppdatert forskrift følger blant annet av at det i 2018 ble vedtatt en ny åndsverkslov. Forskriften inneholder oppdaterte henvisninger til loven og andre tekniske endringer.

Videre inneholder forskriften bestemmelser som gjennomfører Marrakechtraktaten og Marrakechdirektivet i norsk rett. Det er også gitt en hjemmel til å behandle særlige kategorier av personopplysninger for de som produserer og tilgjengeliggjør eksemplar i tilgjengelige format for personer som er blinde, har nedsatt synsevne eller andre funksjonsnedsettelser som gjør det vanskelig å lese.