Historisk arkiv

Regjeringen utreder gårdssalg av alkohol

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Formålet med utredningen er å få en EØS-rettslig vurdering av hvordan det kan åpnes for salg av alkoholholdig drikk som inneholder over 4,7 volumprosent alkohol direkte fra småskala-produsenter, samtidig som Vinmonopolordningen kan opprettholdes for salg av øvrige alkoholdrikker over 4,7 volumprosent som i dag.

Formålet med utredningen er å få en EØS-rettslig vurdering av hvordan det kan åpnes for salg av alkoholholdig drikk som inneholder over 4,7 volumprosent alkohol direkte fra småskala-produsenter, samtidig som Vinmonopolordningen kan opprettholdes for salg av øvrige alkoholdrikker over 4,7 volumprosent som i dag. 

Utredningen vil bli foretatt av professor Finn Arnesen og professor Fredrik Sejersted ved Senter for europarett og skal være ferdig 1. oktober 2014. 

Eplesider.
Regjeringen utreder gårdssalg av alkohol. (Foto: frukt.no)

- Regjeringen vil føre en politikk som gir næringslivet økt konkurransekraft og dermed mulighet til å skape større verdier. I regjeringsplattformen vil vi  åpne for produktprøver og begrenset alkoholsalg direkte fra småskala-produsenter og om nødvendig jobbe for å endre EU-lovgivningen på feltet. Samtidig fremgår det av samarbeidserklæringen at hovedlinjene i alkoholpolitikken skal ligge fast, sa landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (frp) under årsmøtet til Bryggeri- og Drikkevareforeningen som åpnet sitt årsmøte i Bergen i dag. 

Det er Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) som har bestilt en utredning av spørsmål knyttet til åpning av salg av alkoholholdig drikk direkte fra nisjeprodusenter. Utredningen vil bli foretatt av professor Finn Arnesen og professor Fredrik Sejersted ved Senter for europarett. 

Med salg fra nisjeprodusent er det snakk om salg ved eget produksjonssted av egenprodusert alkohol som del av stedets helhetlige karakter og salgstilbud. Dette vil omfatte såkalt gårdssalg. 

Bakgrunn 
Lokale produsenter av alkohol (for eksempel sider eller øl) har i dag mulighet til å søke om bevilling for salg av egenproduserte drikker til og med 4,7 volumprosent alkohol. Etter alkoholloven § 3-1 har Vinmonopolet enerett til salg til forbruker av all drikk som inneholder mer enn 4,7 volumprosent alkohol. Vinmonopolet har plikt til å likebehandle leverandører og produkter, uavhengig av nasjonalitet eller opprinnelsesland. Det nasjonale monopolet på salg av alkohol er forenelig med EØS-retten så lenge det rettslig og faktisk ikke forskjellsbehandler nasjonale varer og varer fra de andre medlemslandene, dvs. favoriserer nasjonale produkter. 

Formålet med utredningen er blant annet:  

 • Formålet med utredningen er å få en EØS-rettslig vurdering av hvordan det kan åpnes for salg av alkoholholdig drikk som inneholder over 4,7 volumprosent alkohol direkte fra småskala-produsenter, samtidig som Vinmonopolordningen kan opprettholdes for salg av øvrige alkoholdrikker over 4,7 volumprosent som i dag. 
 • Det skal utredes hvordan det etter EØS-avtalens art. 16 og ev. andre relevante bestemmelser, er mulig å tillate salg av alkoholholdig drikk som inneholder over 4,7 volumprosent alkohol direkte fra nisjeprodusenter til forbrukere (en parallell salgskanal for utvalgte produkter), uten at dette for øvrig vil kreve endringer i,  eller svekke dagens monopolordning. 
 • Med ”salg fra nisjeprodusent” forstås i utgangspunktet ”salg ved eget produksjonssted av egenprodusert alkohol som del av stedets helhetlige karakter og salgstilbud”, jf. også alkohollovens § 1-7a som regulerer slikt salg av produkter med høyst 4,7 volumprosent alkohol. Utreder skal synliggjøre om det er andre avgrensinger/definisjoner av produsent/produkt som er av betydning for om et slikt salg kan skje, se også neste kulepunkt. 
 • Det skal utredes om det kan fastsettes vilkår knyttet til salg fra nisjeprodusenter som medfører at alkoholdrikkene kan selges utenfor monopolet, og i så fall hvilke vilkår. Det skal vurderes om bl.a. følgende momenter er relevante i vurderingen:
    - Kvantitative begrensninger på salget
    - Egenproduserte innsatsvarer brukes i produksjonen av den alkoholholdige drikken
    - Produksjonsvolum
    - Produksjonsstedet selger alkoholholdig drikk som en del av en totalopplevelse for eksempel reiseliv, kultur, opplevelsesbasert turisme eller annen lignende opplevelsestjeneste
    - Produksjonssted knyttet til gårdsdrift/landbruksproduksjon 
 • Dersom utrederen ser andre momenter av betydning for problemstillingen ber vi om at disse også utredes. 
 • I tillegg utredes om en ordning hvor Vinmonopolet på produksjonsstedet står ansvarlig for salget av nisjeprodusentenes alkoholholdige drikker vil være i tråd med EØS-regelverkets krav til monopoler. Hvilke krav vil i så fall gjelde for slike utsalg? 
 • Dersom det oppstår uklarheter knyttet til mandatet underveis i utredningen, skal Helse- og omsorgsdepartementet kontaktes for nærmere avklaring. 
 • Utredningen skal være ferdig og levert Helse- og omsorgsdepartementet innen 1. oktober 2014 kl 12.00.