Forsiden

Historisk arkiv

Gjennomgang av jordleie og driveplikt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har bedt Landbruksdirektoratet om å nedsette og lede en arbeidsgruppe som skal vurdere problemstillinger knyttet til leiejord og driveplikt.

Landbruks- og matdepartementet har bedt Landbruksdirektoratet om å nedsette og lede en arbeidsgruppe som skal vurdere problemstillinger knyttet til leiejord og driveplikt. 

– Det er en stor utfordring at vi i dag har så mye leiejord i norsk jordbruk, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. – I enkelte bygder er langt over halvparten av jorda som drives leiejord. Mange bønder må derfor gjøre store investeringer i bygninger og maskiner uten å eie jordarealet de er avhengig av. Det vil være langt mer betryggende for den enkelte bonde å kunne eie mer av jorda de driver, sier Listhaug. 

– Vi har sendt på høring et forslag om å fjerne konsesjonsloven. Dette kan gjøre det lettere å få kjøpt tilleggsjord, sier Sylvi Listhaug. – I tillegg skal denne gruppa spesielt se på effekten av den utstrakte bruken av leiejord. Gruppa er bedt om å vurdere i hvilken utstrekning dagens høye andel leiejord er begrensende for målsettingen om økt matproduksjon. Gruppa er videre bedt om å foreslå tiltak som kan stimulere til mindre leiejord og økt omsetning av tilleggsjord, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. 

Større samsvar mellom eier og bruker

Arbeidsgruppas mandat er å vurdere effekten av bruk av leiejord og om det bør være større samsvar mellom eier og bruker, og å utrede praktiseringen og effekten av driveplikten. I tillegg skal arbeidsgruppa vurdere effekten leiejord og driveplikten har for jordvernet, herunder om det bør innføres en egen vernehjemmel i jordloven.

Arbeidsgruppa

Arbeidsgruppas leder er fagdirektør i Landbruksdirektoratet Ola Rygh. For øvrig består gruppa av følgende medlemmer:

  • Aud Ingrid Krefting, seksjonssjef i Seksjon arealbruksutvikling, Landbruksdirektoratet.
  • Olaf Holm, gårdbruker, Kvelde
  • Olav Sandlund, landbruksdirektør, Fylkesmannen i Vestfold
  • Trine Gevingås, juridisk rådgiver, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
  • Arne Rørå, administrerende direktør, NORSKOG
  • Erlend Stabell Daling, advokat, Norges bondelag 

Arbeidsgruppa starter arbeidet medio oktober. Arbeidet med hovedmandatet skal ferdigstilles 1. juli 2015, mens arbeidet med tilleggsoppdraget skal være ferdig 1. april 2015. 

Mer leiejord

De siste femti årene har det vært store endringer i drift av eid jord og drift av leid jord. I 1959 drev 87 prosent av brukerne kun eid jord. I 2010 hadde denne andelen sunket til 35 prosent av brukerne. Et flertall av brukerne (58 prosent) drev en kombinasjon av eid og leid jord. Dagens andel leiejord, kan ha betydning for investeringene i jordbruket eller i enkelte jordbruksproduksjoner, og dermed også for norsk matproduksjon.

Nypløyd åker
Landbruks- og matdepartementet har bedt Landbruksdirektoratet om å nedsette og lede en arbeidsgruppe som skal vurdere problemstillinger knyttet til leiejord og driveplikt. (Foto: ©Øyvind Antonsen/Samfoto)