Historisk arkiv

Forenklinger av jordbruksavtalens virkemidler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Arbeidsgruppa som skal vurdere forenklinger av jordbruksavtalen har levert sin delrapport. Arbeidsgruppa ble satt ned etter jordbruksoppgjøret 2014 og ledes av Lars Sponheim, Fylkesmann i Hordaland. Gruppa er bedt om legge fram en delrappport 15. mars 2015, som innspill til jordbruksoppgjøret 2015, og har frist til å avgi endelig rapport innen utgangen av 2015.

I mandatet heter det blant annet:

Arbeidsgruppa skal gjennomgå jordbruksavtalens virkemidler og foreslå forenklinger som gir et enklere og mer oversiktlig virkemiddelsystem. Det skal foreslås et virkemiddelsystem, med færre og enklere ordninger, og som er mer målrettet mot økt effektiv matproduksjon, på små og store bruk over hele landet. Det skal legges vekt på forenklinger for de næringsdrivende og en enklere forvaltning. Gruppa skal vurdere konsekvenser av forslagene, både hver for seg og samlet. 

Arbeidsgruppa har besluttet å komme med et begrenset antall forenklinger i denne delrapporten.  Arbeidsgruppa vil se de videre forenklingsforslagene i sammenheng, og vil komme med videre anbefalinger for forenklinger av jordbruksavtalens virkemidler i endelig rapport ved utgangen av året. 

Forenklingsforslag som foreslås i delrapporten til årets jordbruksoppgjør anbefaler å vurdere: avvikling av de sentrale bygdeutviklingsmidlene som forvaltes av Landbruks- og matdepartementet, avvikling av rentestøtteordningen, og om de nasjonale prosjektmidlene til utviklingstiltak innen økologisk landbruk bør målrettes bedre, sammenslåing av bevilgninger til avsetningstiltak hagebruk, avvikling av tilskudd til vinterskadet eng og erstatning for tap av bifolk (bikuber), samt en enklere forvaltningsmodell for tilskuddet til lammeslakt.