Historisk arkiv

27 millioner kroner til nye klimatiltak i skog

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

I statsbudsjettet for 2016 er det bevilget 27 millioner kroner til to nye tiltak i skog; tettere planting etter hogst, og gjødsling av skog. Begge tiltakene gir på sikt næringsmessig avkastning, samtidig som de er gunstige for klimaet.

Omtrent en tredjedel av midlene vil gå til gjødsling av skog, mens to tredjedeler er satt av til planting. Tiltakene ble lansert i rapporten Klimakur 2020 og i Stortingsmelding om Norsk klimapolitikk, og regjeringen følger nå opp med iverksetting.

Gjødsling av skog

Til gjødsling vil skogeier kunne få tilskudd til 40 prosent av kostnaden, forutsatt at bestemte miljøkriterier er oppfylt ved gjennomføring. Det skal blant annet ikke gjødsles i kantsoner mot vannveier og biologisk viktige verdier. I fylker som grenser mot Oslofjorden, Skagerak og Nordsjøen er det satt et tak på hvor mye som totalt kan gjødsles over en fem-års periode.

Tettere planting

For tettere planting vil det bli gitt et tilskudd på 80 prosent av kostnaden ved å plante inntil 50 ekstra planter pr dekar, som plantes utover et definert minimumsantall.

Vinterskog.
I statsbudsjettet for 2016 er det bevilget 27 millioner kroner til to nye tiltak i skog. Foto: Landbruks- og matdepartementet