Landbruk og klimaendringer

Rapport fra arbeidsgruppe

I Stortingets behandling av jordbruksoppgjøret for 2014 ble det besluttet at "landbrukets utfordringer i møte med klimaendringene" skulle utredes. Landbruks- og matdepartementet oppnevnte i mars 2015 en arbeidsgruppe med et oppdrag om å; (1) Vurdere norsk klimapolitikk på landbruksområdet (både jordbruk og skogbruk) opp mot ny kunnskap som fremkommer i FNs klimapanel sin 5. hovedrapport. (2) Kartlegge kunnskapsstatus nasjonalt, definere kunnskapshull og vurdere eventuelle forskningsbehov framover. (3) Undersøke hvilke muligheter klimaendringer vil kunne gi for norsk landbruk, og samtidig hvilke utfordringer, som vil måtte håndteres. Utredningen skal også omfatte opptak i skog og lagring i jord, basert på ny kunnskap fra klimapanelet og de nye klimaframskrivningene som Norsk klimaservicesenter utarbeidet i 2015. (4) Vurdere om norsk jordbruk er rustet for å møte eventuelle endringer i forbrukernes etterspørsel etter mat produsert med et lavere klimaavtrykk.

Som vedlegg følger det 10 fagnotater som er bestilt i forbindelse med utarbeiding av rapporten.

Forside rapport: Landbruk og klimaendringer
Forside rapport: Landbruk og klimaendringer. Foto: på forsiden av rapporten - Anna Rehnberg, Erling Fløystad, Arne Steffenrem og Anders Møyner Eid Hohle