Historisk arkiv

Nyheter

Faglig grunnlag for klimaforhandlinger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Arbeidsgruppen som skulle kartlegge mulige områder for reduserte klimagassutslipp i landbruket, har nå levert sin rapport. Denne rapporten skal danne grunnlag for forhandlinger mellom staten og jordbruket om kutt i klimagassutslippene fra jordbruket. Forhandlingene skal være ferdig innen 1. april.

Arbeidsgruppen, som ble nedsatt i september 2018, har representanter fra Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og SSB. 

Rapporten gir en gjennomgang av det faglige grunnlaget for et utslippsregnskap og ser på mulige tiltak for å redusere klimagassutslipp fra jordbruket. Det har også blitt utarbeidet et forslag til et system for etablering av et såkalt skyggeregnskap. Dette regnskapet vil vise reduserte klimagassutslipp fra jordbrukssektoren, jordbruksrelaterte utslipp i transport-, bygg- og LULUCF-sektoren (unntatt skog), samt jordbruksrelaterte opptak av CO2 i LULUCF-sektoren (unntatt skog). Dette regnskapet vil presentere kutt i klimagassutslippene fra jordbrukssektoren som en helhet.