Historisk arkiv

Nyheter

EUs nye strategi for bærekraftige matsystemer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Europakommisjonen la 20. mai frem sin etterlengtede «Farm to Fork»-strategi. Med denne strategien ønsker EU å sette den globale gullstandarden i bærekraftige matsystemer.

Kommisjonspresident Ursula von der Leyen presenterte European Green Deal den 11. desember i fjor. European Green Deal er EUs nye grønne vekststrategi, og trekker opp linjene for en helhetlig tilnærming i EUs klima- og miljøpolitikk. Strategien går på tvers av politikkområder, og integrerer bærekraft i videre politikkutforming, så vel som i gjennomføring og revisjon av eksisterende regelverk. Dette rapporterer matråd Gisken Thoen og landbruksråd Kjetil Tysdal ved EU-delegasjonen i Brüssel.

Viktige brikker i EUs grønne skifte

To viktige initiativer under European Green Deal ble presentert onsdag 20. mai: Den såkalte «Farm to Fork»-strategien og Kommisjonens nye biodiversitetsstrategi. De to strategiene må ses i sammenheng, og skal bidra til at bønder, næringsliv og forbrukere jobber tettere sammen for å få til et et mer konkurransedyktig og bærekraftig matsystem. Arbeidet med «Farm to Fork»-strategien er blitt ledet av kommissær for helse og mattrygghet, Stella Kyriakides.

«Farm to Fork»-strategien skal sikre overgangen til et bærekraftig matsystem i EU for å ivareta matsikkerhet og bedre tilgangen til et sunt kosthold fra en sunnere planet. Strategien vil redusere miljø- og klimafotavtrykket til EUs matsystem og beskytte innbyggernes helse og sikre levebrødene til de økonomiske aktørene.

Hele verdikjeden omfattes, det vil si produksjon, videreforedling, transport, distribusjon, og til slutt forbruk gjennom ernæring, helse og redusert matsvinn. Matsystemet skal sørge for matsikkerhet, god ernæring og folkehelse, samtidig som det ivaretar miljøet. Med strategien ønsker Europakommisjonen at EU skal sette den globale gullstandarden for bærekraftige matsystemer.

Farm to Fork illustransjon.
Foto: EU-kommisjonen

Tallfestede mål

Strategien tallfester flere ambisiøse mål som EU skal oppnå innen 2030, herunder redusere bruken av plantevernmidler med 50%, redusere gjødselbruken med minst 20%, og redusere salget av antimikrobielle midler til bruk til dyr og akvakultur med 50%. 25% av jordarealet skal drives økologisk.

Strategien vektlegger forbrukerperspektivet høyt. Kommisjonen belyser sammenhengen mellom bærekraft, kosthold og helse. Det pekes på behov for endringer i regelverket, blant annet skal det gis et nytt rammeregelverk for bærekraftig matproduksjon som fastsetter felles prinsipper og definisjoner. Videre skal regelverket om fôrtilsetningsstoffer revideres.  Regelverket for dyrevelferd skal gjennomgås med tanke på at EU skal være i toppsjiktet på dette området globalt. Forbrukerne skal settes bedre i stand til å gjøre ernæringsmessig sunne valg gjennom forbedret merking av matvarene, eksempelvis gjennom enklere ernæringsmerking.  

Nulltoleranse for matsvindel

Forbrukerkrav knyttet til produksjonsmetoder, miljø og etikk vil også kunne fremgå av merkingen, herunder opprinnelsesmerking og dyrevelferdsmerking av mat. Matsvinnet skal reduseres, og i lys av dette skal dagens regler om holdbarhetsmerking av matvarer revideres. Regelverket om matkontaktmaterialer skal også gjennomgås. Det samme gjelder EUs markedsstandarder for landbruks- og fiskeriprodukter og beskyttede betegnelser. Det er avgjørende at forbrukernes tillit til maten og matproduksjonen opprettholdes. Derfor må det være nulltoleranse for matsvindel.

EUs felles landbrukspolitikk skal være rammeverket og motoren som bidrar til at «Farm to Fork»-målene kan oppnås. Reformen av EUs felles landbrukspolitikk er ikke endelig vedtatt, men alt ligger til rette for at den nye styringsordningen der medlemslandene vedtar nasjonale landbrukspolitiske strategiplaner vil vedtas i en eller annen form. Det er gjennom disse strategiplanene at EU vil sikre at landbrukspolitikken og - støtten bidrar til oppfyllelsen av strategiens mål.

Veien videre

Neste skritt er at Kommisjonen oppfordrer Europaparlamentet og Rådet til å slutte seg til strategien. Videre inviteres alle borgere og interessenter til å delta i en bred offentlig debatt.

Til strategien følger en handlingsplan med en rekke konkrete tiltak som Kommisjonen skal gjennomføre frem mot 2025. Handlingsplanen er sortert under overskriftene 1) sikre en bærekraftig matproduksjon, 2) stimulere til bærekraftig videreforedling, transport og distribusjon, 3) fremme og legge til rette for bærekraftig og sunt forbruk og 4) redusere matsvinn. I tillegg skal Kommisjonen,som del av «Farm to Fork»-strategien, innen utgangen av 2023 fremme forslag til et juridisk rammeverk for bærekraftige matsystemer.

Alle dokumentene tilhørende «Farm to Fork»-strategien finnes her, og tilsvarende for biodiversitetstrategien finnes her

FNs bærekraftmål nr 2 Utrydde sult.
FNs bærekraftsmål 
FNs 17 bærekraftsmål fram mot 2030 ble vedtatt av Høynivåforumet for bærekraftig utvikling som ble avholdt under FNs Generalforsamling i september 2015. Målene er universelle og gjelder for alle land, også Norge. Som ett av de første land skal Norge rapportere til FN om hvordan vi følger opp bærekraftsmålene. Landbruks- og matdepartementet har koordineringsansvaret for FNs bærekraftsmål nr 2: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.