Historisk arkiv

Tett kontakt med matprodusentene:

Matproduksjonen går som normalt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Ansvaret for matforsyningen i Norge ligger under Nærings- og fiskeridepartementet, men Landbruks- og matdepartementet (LMD) har ansvaret for matproduksjonen, fra bonde og frem til meieri og slakteri. Landbruks- og matministeren følger situasjonen med korona-viruset fortløpende.

– Korona-smitten vil kunne gi utfordringer for matproduksjon og videreforedling, uten at vi per nå kan si hvor store utslag dette vil gi, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Statsråden har hatt skype-møte med sentrale aktører i landbruket og Mattilsynet for å få en oppdatering på status.

– Jeg fikk en grundig orientering om potensielle utfordringer som kan oppstå framover i tid, og samtidig forsikringer om at all matproduksjon foreløpig går som normalt. Næringen orienterte om at det er spesiell oppmerksomhet rundt kritisk personell og kritiske innsatsfaktorer i produksjonen. Foreløpig er det ikke innmeldt akutte problemer, men det er full beredskap i verdikjeden og alle følger opp rådene og påleggene som helsemyndighetene har gitt, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.  

Både næringen og Mattilsynet rapporterte om at de har satt i gang en rekke tiltak rettet mot den enkelte gård og videre i verdikjeden.

– Dette er viktig, slik at vi på best mulig måte sikrer både råvareproduksjon og produksjon i næringsmiddelindustrien i den krevende situasjonen vi nå er i, sier Bollestad.

LMD har iverksatt rapporteringsrutiner fra underliggende etater og fra landbruksnæringen, for å holdes orientert på sitt ansvarsområde. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad skal fremover ha regelmessige Skype-møter med sentrale aktører i landbruket, Mattilsynet og Veterinærinstituttet.  

Følgende offentlige nettsteder har oppdatert og relevant informasjon for landbruksnæringen: