Historisk arkiv

Kvoteavtale med EU for 2016

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Fiskeriavtalen mellom Norge og EU for 2016 ble i dag undertegnet. Avtalen innebærer enighet om kvotenivå for fellesbestander og utveksling av gjensidige fiskemuligheter i hverandres farvann.

– Jeg er svært fornøyd med at vi har blitt enige med EU om en fiskeriavtale for 2016. EU er en viktig partner for oss på fiskeriområdet, og det har vært konstruktive forhandlinger. Dette betyr at vi fortsetter det tette samarbeidet for å sikre en god forvaltning av våre felles ressurser i Nordsjøen og Skagerrak. Avtalen gir stor verdiskaping for industrien både i EU og Norge,  sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

- EU er nå i gang med å innføre sin nye felles fiskeripolitikk med blant annet et forbud mot utkast av fisk. Selv om det skal innføres gradvis er dette svært positivt og godt nytt for våre felles bestander i Nordsjøen. Det betyr også at EU og Norge kommer nærmere hverandre i sin forvaltningsfilosofi, sier Aspaker.

Om avtalen

Den årlige bilaterale avtalen mellom Norge og EU er omfattende og gir gjensidige fiskemuligheter på en rekke fiskebestander. Sentralt i dette er forvaltningsplaner for fellesbestandene sild, sei, hyse, rødspette, hvitting og torsk i Nordsjøen. Forvaltningsplanene skal sikre en bærekraftig og ansvarlig forvaltning, basert på råd fra det internasjonale råd for havforskning.  Norge og EU er enige om å sette ned en arbeidsgruppe som skal se på hvilke elementer disse planene bør bestå av og så vil vi møte EU for å konsultere om dette etterpå med sikte på å etablere nye planer. Dette legger vi stor vekt på og derfor er jeg glad for at EU og Norge nå er enige om å i fellesskap gå gjennom disse problemstillingene.

Et annet viktig element i avtalen er utveksling av fiskemuligheter i hverandres farvann gjennom kvotebytte. Byttebalansen har de siste årene vært utfordring på grunn av høy torskekvote i Barentshavet, og det har vært vanskelig å finne tilstrekkelige og reelle kvoter for norske fiskere i EUs farvann for kvoter interessante for norske fiskere. Kolmule er en viktig del av det Norge får fra EU og her foreligger ikke en kyststatsavtale om totalkvote. Det betyr at den endelige utvekslingen av kvoter ikke er helt klar enda, sier Aspaker.

Samarbeidet mellom Norge og EU om kontroll er godt videreføres i 2016.   

Situasjonen for torsk i Nordsjøen er bedre enn på mange år og kvoten er satt til 33 651 tonn. Kvoten til Norge blir 5721 tonn. Bestanden av nordsjøsild er i god forfatning og kvoten er satt til satt til 518 242 tonn, i tråd med den nye forvaltningsplanen. Den norske kvoten er på 150 290 tonn.

For sei følger partene forvaltningsplanen og kvoten for 2016 er satt til 65 696 tonn. Den norske kvoten er 34 412 tonn.