Historisk arkiv

Vurdering av lakseluspåvirkning i produksjonsområdene i 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Ekspertenes vurdering av lakseluspåvirkning fra oppdrett på villfisk i 2020 er klar.

Forskerne vurderer at det er høy risiko for lusepåvirkning i to av produksjonsområdene og lav risiko i ni av områdene. De to områdene der det er vurdert å være høy risiko for lusepåvirkning i år, ble vurdert til moderat i produksjonsområde 3 (Ryfylke) og lav påvirkning i produksjonsområde 2 (Karmøy til Sotra) i 2019.

2020 er et såkalt mellomår, og årets rapport er første del av det vitenskapelige grunnlaget som vil ligge til grunn for neste fargelegging av produksjonsområdene i 2021/2022.

- Det er positivt å se at vurderingene er stabile i de områdene som over tid har hatt en lav påvirkning av lakselus på villfisk. Samtidig viser variasjonen i vurderingene i flere av områdene at oppdretterne må fortsette det målrettede arbeidet med å ha kontroll på lakselus, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Om vurderingen:

Ekspertene har i år, som tidligere år, benyttet all tilgjengelig kunnskap for å beskrive tilstanden i produksjonsområdene. Analysen til ekspertgruppen baserer seg på flere modeller og datasett med ulike styrker og svakheter. Dersom noen av metodene peker i ulik retning gir det større usikkerhet. En viktig del av ekspertgruppens oppgave er å ta hensyn til disse usikkerhetene i sin vurdering. Også naturen påvirker om mengde lus går opp eller ned. En kald vinter kan for eksempel medføre færre lakselus. Andre faktorer som påvirker resultatene er saltholdighet, strømforhold og sesongfordeling av lus og smolt.

I tillegg har ekspertene vurdert om det peker seg ut noen spesielle trender i det materialet de har tilgjengelig. Hovedkonklusjonen er at fordi vurderingene varierer mellom år, og det er klare tegn til toårige mønster i produksjonen av laks og ørret, er det nødvendig å vurdere påvirkningen over flere år før det er mulig å gjøre en tradisjonell matematisk analyse av trendene. Likevel har forskerne funnet at antall oppdrettsfisk per kvadratkilometer har betydning for variasjonen mellom produksjonsområdene og at det totale antallet lus som slipper ut fra anleggene i større grad er drevet av endringer i antall lus per fisk enn endringer i antall oppdrettsfisk.

Årets rapporter inneholder data fra 2020. 2020 er et mellomår, det vil si at regjeringen ikke vil gjøre forandringer i produksjonsvolum i år. Det skal gjøres en ny vurdering høsten 2021. Basert på vurderingene fra disse to årene vil Nærings- og fiskeridepartementet på ny fargelegge kysten, og avgjøre hvilke produksjonsområder som kan få vekst og hvilke områder som må redusere sin produksjonskapasitet.

Dokumenter: