Historisk arkiv

Evaluering av trafikklyssystemet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Norges forskningsråd har fått i oppdrag å evaluere det vitenskapelige grunnlaget til trafikklyssystemet og indikatoren for lakselus.

– Det er viktig for meg at den faglige vurderingen av tilstanden i produksjonsområdene er så god som mulig. Denne evalueringen vil sørge for at dette arbeidet skal kunne gjøres enda bedre i fremtiden, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Skal vurdere modeller og metoder

Trafikklyssystemet skal sørge for forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen. Ordningen er basert på vitenskapelige råd. Systemet er under konstant utvikling, basert på den til enhver tid beste gjeldende kunnskap. Derfor er det opprettet en bredt sammensatt ekspertgruppe med god kompetanse på feltet, som gjør en årlig overordnet analyse av all tilgjengelig kunnskap. En egen styringsgruppe sikrer kvaliteten i dette arbeidet.

Forskningsrådet har satt ned en komité som skal evaluere arbeidet. Evalueringskomiteen hadde sitt første møte den 17. desember.

Hensikten med evalueringen er å:

  • Vurdere bruk og valg av vitenskapelige modeller og metoder: Styrker og svakheter, håndtering av risiko og usikkerhet, resultater og statistikk; og kvaliteten på vurderingene.
  • Vurdere i hvilken grad anbefalingene fra styringsgruppen til Nærings- og fiskeridepartementet gjenspeiler det vitenskapelige grunnlaget.

Bred kompetanse

Forskningsrådet har lagt vekt på å finne kandidater med høy vitenskapelig kompetanse, men samtidig unngå sterke bindinger til de norske miljøene.

– Norske forskningsmiljøer er i verdenstoppen innen de relevante fagfeltene og samarbeider mye internasjonalt. Det har vært viktig for Forskningsrådet å sette sammen en komité der både kompetanse og habilitet er godt ivaretatt. Vi håper at evalueringen vil bidra til videre utvikling av trafikklyssystemet og en bærekraftig utvikling av norsk lakseoppdrett, sier områdedirektør Fridtjof F. Unander.

Evalueringskomiteen vil bli ledet av professor Crawford Revie og har følgende sammensetning:

  • Professor Crawford Revie, University of Strathclyde, Storbritannia
  • Deputy Director/ Professor Anders Koed, DTU Aqua, Danmark
  • Professor Andre Visser, DTU Aqua, Danmark
  • Dr Dave Jackson, Marine Institute Ireland
  • Associate professor Heather Swanson, University of Aarhus, Danmark
  • Assistant professor Jarno Vanhatalo, University of Helsinki, Finland
  • Head of department Kirstin Eliasen, Fiskaaling, Færøyene
  • Professor Jimmy Turnbull, University of Sterling, Storbritannia

Evalueringskomitéen skal levere en foreløpig vurdering innen 1. juli 2021. Den endelige rapporten skal overleveres til Forskningsrådet 30. november 2021.