Vurdering av lakseluspåvirkning i produksjonsområdene i 2022

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Ekspertenes vurdering av lakseluspåvirkning fra oppdrett på villfisk i 2022 er klar. Rapportene er oppdatert basert på evalueringen som ble gjennomført i 2021.

Forskerne vurderer at det er høy risiko for lusepåvirkning i to av produksjonsområdene og lav risiko i seks av områdene. De to områdene der det er vurdert å være høy risiko for lusepåvirkning i år, ble fargelagt røde i fargeleggingen i juni. Dette gjelder produksjonsområde 3 (Karmøy til Sotra) og produksjonsområde 4 (Nordhordland til Stadt). Produksjonsområde 6 (Nordmøre og Sør-Trøndelag) og produksjonsområde 8 (Helgeland til Bodø) har i år blitt vurdert til moderat påvirkning etter flere år med lav påvirkningsgrad.

– Selv om årets vurderinger bekrefter at vurderingene i de fleste områdene er stabile over tid, er det bekymringsfullt at påvirkningsgraden øker i områder som tidligere har hatt lav påvirkning. Dette viser at det er viktig for oppdretterne å fortsette det målrettede arbeidet med å ha kontroll på lakselus, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

2022 er et såkalt mellomår, og årets rapport er første del av det vitenskapelige grunnlaget som vil ligge til grunn for neste fargelegging av produksjonsområdene. Dokumentene vil gjøres tilgjengelig også på Styringsgruppens hjemmeside www.trafikklyssystemet.no.

Om vurderingen:

Ekspertene har i år, som tidligere år, benyttet all tilgjengelig kunnskap for å beskrive tilstanden i produksjonsområdene. Analysen til ekspertgruppen baserer seg på flere modeller og datasett med ulike styrker og svakheter. Dersom noen av metodene peker i ulik retning gir det større usikkerhet. En viktig del av ekspertgruppens oppgave er å ta hensyn til disse usikkerhetene i sin vurdering.

Evalueringen av det vitenskapelige grunnlaget for lakseluspåvirkningen kom med flere råd for forbedring av ekspertenes rapporter. Dette har ekspertene fulgt opp innenfor sitt mandat. Den viktigste endringen er at sannsynligheten for at et område havner i en gitt kategori følger internasjonalt anerkjent metodikk og det er grundig beskrevet hva slags vurderinger som ligger bak konklusjonene. Ekspertgruppen beskriver også detaljert hvordan ny kunnskap blir inkludert i rapporten, har lagt inn illustrasjoner som viser sammenhengen mellom modeller og observasjoner, og gir en detaljert beskrivelse av hvordan de estimerer og kommuniserer usikkerhet.

Årets rapporter inneholder data fra 2022. 2022 er et mellomår, det vil si at regjeringen ikke vil gjøre forandringer i produksjonsvolum i år. Det skal gjøres en ny vurdering høsten 2023. Basert på vurderingene fra disse to årene vil Nærings- og fiskeridepartementet på ny fargelegge kysten, og avgjøre hvilke produksjonsområder som kan få vekst og hvilke områder som må redusere sin produksjonskapasitet.

 

Dokumenter: