Historisk arkiv

Nå kan store publikumsarrangementer søke om koronatilskudd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen har etablert en tilskuddsordning på 350 millioner kroner for store publikumsåpne arrangementer som har måttet avlyse eller nedskalere som følge av koronapandemien. Fra fredag 15. januar kan disse arrangementene søke om tilskudd.

– For oss er det viktig at verdifulle arenaer som messer eller matfestivaler også finnes etter pandemien er over. Dette er arrangementer bidrar til aktivitet og verdiskapning for regionene eller for hele landet, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Tilskuddsordningen er rettet mot publikumsåpne arrangementer som skulle vært arrangert mellom 5. mars og 31. desember 2020 med et ventet besøkstall på minst 350 personer og som er av regional eller nasjonal verdi. Det kan eksempelvis være messer, matfestivaler, utdanningsfestivaler, bilfestivaler, kongresser og lignende.

– Med denne ordningen får matfestivalene og landbruksmessene mulighet til å få dekket deler av sine tap. Det gjelder også festivaler som i fjor ble gjennomført i redusert format, landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF)

Støttebeløpet settes til maksimalt 60 prosent av faktisk underskudd som følge av det avlyste arrangementet. Støtten utbetales som et tilskudd, der 20 prosent av tilskuddet er betinget av at det avholdes tilsvarende arrangement i fremtiden.

Regjeringen har per i dag bevilget 350 millioner kroner til ordningen.

Søknadsfrist til Innovasjon Norge er 1. februar 2021.

Mer informasjon om prosessen og søknadsskjema finner du her.

Mer om ordningen:

Hvem kan søke?

 • Arrangører og medarrangører av store publikumsåpne arrangementer utenom kultur- og idrettssektoren. Eksempler på dette er ulike messer (inkludert fagmesser), matfestivaler og tivoli.
 • Arrangementet må ha hatt et ventet besøkstall på minst 350 personer og vært planlagt avholdt mellom 5. mars og 31. desember 2020.
 • Arrangementet må være av regional eller nasjonal verdi og blitt avlyst eller gjennomført i nedskalert versjon som følge av myndighetspålegg og råd i forbindelse med koronapandemien.
 • Med et publikumsåpent arrangement menes et arrangement som er åpent for et bredt publikum, og ikke begrenset til enkeltbedrifter/­konsern, medlemmer i en medlems­organisasjon eller basert på invitasjon fra arrangør. Arrangementer som er rettet mot enkeltbransjer/fagområder eller enkelte samfunnsgrupper er også å regne som publikumsåpne, så lenge de er åpne for alle i målgruppen.
 • Med arrangør/medarrangør menes virksomheten(e) som er juridisk eier av arrangementet og/eller har hovedansvaret for gjennomføring av arrangementet. Som hovedregel er det juridisk eier som kan søke om støtte for tap ifm. sitt avlyste eller nedskalerte arrangement. Dersom en annen virksomhet hadde hovedansvaret for gjennomføring av arrangementet og dermed i all hovedsak hadde de faktiske kostnadene og tapene knyttet til arrangementet, kan denne virksomheten også søke støtte.
 • Underleverandører kan ikke søke denne ordningen.

Hvilke kostnader kan man få dekket?

 • Støttebeløpet settes til maksimalt 60 pst. av faktisk underskudd som følge av det avlyste arrangementet. Støtten utmåles med bakgrunn i påløpte kostnader knyttet til arrangementet, inklusive lønnskostnader.
 • Arrangøren kan som hovedregel ta med alle direkte og indirekte kostnader knyttet til arrangementet. Dersom man søker om støtte til flere arrangementer kan de indirekte kostnadene fordeles på hvert arrangement ut ifra en forhåndsdefinert nøkkel. Nøkkelen beregnes med utgangspunkt i budsjettert omsetning per arrangement.
 • Støtten utbetales som et tilskudd, der 20 pst. av tilskuddet er betinget av at det avholdes tilsvarende arrangement innen utgangen av 2022.

Hvordan fungerer ordningen i forhold til andre ordninger?

 • Støttebeløpet avkortes mot andre ordninger som gir støtte for de samme kostnadene. Faste uunngåelige utgifter som støttes under den generelle kompensasjonsordningen avkortes mot denne ordningen.

Hvordan forvaltes ordningen?

 • Ordningen forvaltes av Innovasjon Norge
 • Ordningen er ikke rettighetsbasert, men søknadsbasert og har ikke klageadgang.
 • Det er bevilget 350 mill. kroner til ordningen. Dersom det viser seg at behovet er større enn dette, vil vi vurdere omfanget av bevilgningen på nytt.
 • Søknadsfrist er 1.februar 2021.