Historisk arkiv

Viktig milepæl i lagringsprosjektet for CO2

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har mottatt og startet behandlingen av utbyggingsplanen for CO2-lagringsprosjektet Northern Lights.

Northern Lights-prosjektet er transport- og lagringsdelen av det norske demonstrasjonsprosjektet for fullskala CO2-fangst og lagring. Northern Lights er et partnerskap mellom Equinor, Shell og Total.

-  Fangst og lagring av CO2 er viktig for å nå målene i Paris-avtalen. At utbyggingsplanen er levert inn er et nødvendig skritt videre for å få realisert et fullskala anlegg for CO2-fangst og lagring i Norge. Anlegget vil også kunne tilby lagring av CO2 fra andre land. Northern Lights er et eksempel på at kompetansen og erfaringen vi har bygget opp i olje- og gassnæringen brukes i utviklingen av ny teknologi og nye løsninger som sikrer bærekraftig bruk av energi. Hywind Tampen som nettopp ble godkjent av myndighetene er et annet slikt eksempel, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Historisk plan

Selskapene som står bak Northern Lights anslår at den første delen av prosjektet har en investeringskostnad på om lag 6,9 mrd. kroner.

Utbyggingplanen er historisk: Det er den første utbyggingsplanen etter lagringsforskriftene.

Dersom staten fatter investeringsbeslutning for demonstrasjonsprosjektet skal Northern Lights ta imot CO2 på skip ved et mottaksanlegg på land i Øygarden kommune. Der skal CO2 mellomlagres før den pumpes gjennom en rørledning til en injeksjonsbrønn på havbunnen. Fra brønnen vil CO2 bli permanent lagret i Johansen- og Cookformasjonen om lag 2660 m under havnivå i Nordsjøen.

Departementet skal nå behandle utbyggingsplanen i samarbeid med berørte departementer og underliggende etater. Behandlingen vil inngå som en del av beslutningsgrunnlaget for det norske demonstrasjonsprosjektet for fullskala CO2-fangst og lagring. Det omfatter i tillegg til transport og lagring fangst av CO2 ved Fortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud og/eller fra Norcems sementfabrikk i Brevik. Statens investeringsbeslutning skal etter planen fattes i år. Departementet vil ved investeringsbeslutningen legge frem kostnadsanslag for hele CO2-fangst- og lagringsprosjektet.

- Behandlingen av utbyggingsplanen vil bidra til å gi regjeringen et godt beslutningsgrunnlag når den skal vurdere gjennomføring av det norske demonstrasjonsprosjektet for fullskala CO2-fangst og lagring. Dette skal etter planen skje i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021, sier Bru.

Selskapene avsluttet tidligere i år boringen av en brønn som bekreftet at det planlagte lagringsstedet har de egenskapene som skal til for varig lagring av CO2. Den samme brønnen er også planlagt brukt til injeksjon av CO2.

Bakgrunn:

Forskriftene for CO2-lagring på norsk sokkel trådte i kraft i desember 2014. Den første tillatelsen til injeksjon og lagring av CO2 på norsk sokkel etter lagringsforskriften, utnyttelsestillatelse 001, ble tildelt Equinor av Kongen i statsråd 11. januar 2019. Tillatelsen ligger sørvest for Trollfeltet og øst for Osebergfeltet i den nordlige delen av Nordsjøen.

Det er selskapene Equinor, Norske Shell og Total E&P Norge som står bak Northern Lights. Det er lagt opp til en trinnvis utbygging av prosjektet, der fase én er planlagt med en kapasitet til å lagre 1,5 millioner tonn CO2 per år. Anleggene planlegges ferdigstilt rundt årsskiftet 2023/2024, og vil ha en planlagt driftsperiode på 25 år. Lagringskapasiteten for fase én er på litt under 40 millioner tonn CO2.

En eventuell fase to av utbyggingen vil øke kapasiteten i form av flere lagertanker, økt pumpekapasitet, nytt kaianlegg og flere injeksjonsbrønner. Rørledningen kan håndtere økt kapasitet på mottaksanlegget ettersom den er planlagt med en kapasitet på om lag fem millioner tonn CO2 per år allerede fra oppstart. Skal fase to bli realisert er prosjektet blant annet avhengig av kontraktsfestet tilgang på CO2 for geologisk lagring og tilstrekkelig lagerkapasitet i reservoaret. Erfaring med drift av anlegget i fase én vil være avgjørende for å vite hvor mye CO2 som kan lagres i reservoaret.