Historisk arkiv

Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss: Mål om byggestart i 2019

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Ringeriksbanen har vært diskutert i over 125 år. Veiprosjektet E16 Skaret – Hønefoss har ventet på nødvendige avklaringer. Når Jernbaneverket og Statens vegvesen nå får klarsignal til å begynne planleggingen, er målet anleggsstart for både vei- og baneprosjektet i 2019. Ringeriksbanen og E16 skal binde Ringeriksregionen sammen med Osloregionen, reiselivsstedene i Hallingdal bindes tettere mot Østlandet og Oslo og Bergen kommer én time nærmere hverandre i reisetid, sier statsminister Erna Solberg.

Markering - Ringeriksbanen

Bildet: Fra venstre Siv Jensen (FrP), statsminister Erna Solberg (H), samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP), Knut Arild Hareide (KrF), Trine Skei Grande (V). Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

- Ringeriksbanen er viktig både for Ringeriksregionen og alle steder langs banen mellom Oslo og Bergen. Med Ringeriksbanen vil vi få en betydelig forbedring av reisetiden for tog mellom Oslo og Hønefoss og andre stasjoner på Bergensbanen. Sammen med en ny, sikker og kapasitetssterk E16 fram til Hønefoss legges det til rette for at Ringeriksregionen blir integrert med hovedstadsregionen i et felles bo- og arbeidsmarked, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Planleggingstiden reduseres med om lag fem år
Samferdselsdepartementet har nå bedt Jernbaneverket og Statens vegvesen om å sette i gang planlegging av Ringeriksbanen og videre planlegging av E16 Skaret-Hønefoss. Vei og bane skal planlegges som ett prosjekt. Det skal tas endelig stilling til organiseringen av utbyggingen senere.  

Planlegging av utbyggingsprosjekter omfatter som oftest både kommunedelplan og reguleringsplan, men regjeringen mener det ikke er nødvendig å gjennomføre begge planprosessene for Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss.   

- Disse prosjektene er grundig analysert fra før, noe som gjør at vi har besluttet å gå rett på  reguleringsplan. Dette innebærer at planleggingstiden kan forkortes med om lag to år. Vi viser med dette at plan- og bygningsloven kan brukes mer aktivt for å redusere planleggingstiden.  På grunn av avveiningen av flere statlige interesser i dette prosjektet og Stortingets ønske om rask fremdrift, gjennomføres planleggingen som statlig plan. Med denne beslutningen, kan vi også legge til side innsigelsesprosessen for E16-prosjektet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

- Det er også lagt opp til at arbeidene med ulike faser i planleggingen skal overlappe hverandre i tid. Dette sparer vi drøyt to år på, i tillegg til de om lag to årene som blir spart ved å ikke utarbeide kommunedelplanen. Da er vi nesten oppe i fem år totalt i redusert planleggingstid. Vanligvis tar det om lag ti år å planlegge store samferdselsprosjekter før byggingen kan begynne. Vi klarer derfor nærmest å halvere planleggingstiden for dette prosjektet. En helt ordinær planleggingsperiode ville tilsi anleggsstart så sent som i 2024, sier samferdselsministeren.

Forsert framdrift
Etter regjeringsskiftet i 2013 ga Samferdselsdepartementet Jernbaneverket i oppdrag å legge fram et oppdatert beslutningsgrunnlag for Ringeriksbanen. På grunn av den tette koblingen mellom vei og bane på denne strekningen, ba Samferdselsdepartementet om at Jernbaneverket og Statens vegvesen skulle vurdere de to prosjektene i fellesskap.

- Samferdselsdepartementet ba dessuten de to transportetatene om å vurdere hvordan planleggingstiden for Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss kunne reduseres. Med den skisserte prosessen ligger det nå til rette for en kraftig forsert framdrift, sammenliknet med tidsbruken som er vanlig ved planleggingen av slike prosjekter, sier samferdselsministeren.  

Traséen for arbeidet med reguleringsplanen følger anbefalt løsning
Traséen for reguleringsplanarbeidet med Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss følger i all hovedsak den anbefalte løsningen til Jernbaneverket og Statens vegvesen.

Dette betyr at alternativet med jernbanetrasé over Åsa er lagt bort. Jernbanen vil stort sett gå i tunnel fra Sandvika til Sundvollen, der det er foreslått en ny stasjon. En mindre del av strekningen fram til Sundvollen vil gå i dagen, og her vil det være mulig å anlegge stasjon ved Avtjerna i Bærum kommune.

Både vei og bane krysser Kroksund og går videre i felles trasé mot Hønefoss.

På grunn av de store kultur-, landbruks- og naturverdiene i området rundt Storelva og Steinsletta er Statens vegvesen og Jernbaneverket blitt bedt om å gjennomføre et forprosjekt som ser nærmere på de tre alternative traséføringene over henholdsvis Helgelandsmoen, Busund og Monserud, før det tas stilling til endelig trasé også for denne delstrekningen.

Kortere reisetid, økt kapasitet og mer trafikksikker transport
Kostnaden for Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss er samlet anslått til om lag 26 milliarder kroner. Med anleggsstart i 2019 skal prosjektene etter planen være ferdige i 2024.  

Den 40 kilometer lange Ringeriksbanen er planlagt bygd som en dobbeltsporet jernbanestrekning. Sammenliknet med i dag vil reisetiden for tog mellom Oslo S og Hønefoss reduseres fra halvannen time til om lag en halv time. Reisetiden mellom Oslo og Bergen vil forkortes tilsvarende.

Den pågående utbyggingen av E16 Sandvika-Wøyen vil, sammen med andre planlagte utbygginger på E16, føre til at veitransporten mellom Sandvika og Hønefoss blir sikrere og får langt bedre framkommelighet enn i dag.

- En realisering av prosjektene medfører svært store statlige investeringer. Vi forventer at lokale myndigheter bygger opp under disse investeringene gjennom aktuelle virkemidler på sine ansvarsområder. Kommunene må derfor forberede seg på den veksten som kommer og gripe mulighetene som disse to investeringsprosjektene gir, sier samferdselsministeren.

For flere opplysninger – se: