Historisk arkiv

Nasjonal transportplan 2018-2029

Et styrket togtilbud og en mer driftssikker jernbane på Sør-Vestlandet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Regjeringen legger opp til kraftig satsing på jernbanen i ny Nasjonal transportplan. Punktlighet og regularitet skal forbedres gjennom bedre vedlikehold og investeringer i infrastruktur. Tiltakene skal legge til rette for at enda flere skal velge å reise med toget på Jærbanen og Sørlandsbanen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I Nasjonal transportplan 2018-2029 legges det opp til å gjøre jernbanen mer attraktiv for å få flere reisende og for å øke godstransporten. Bedre punktlighet og regularitet i togtrafikken er blant de viktigste konkurransefaktorene som må på plass.

- Det har vært en formidabel vekst i antall reisende med jernbanen, og lokaltogtilbudet på Jærbanen er det mest populære utenfor Oslo. I tillegg ser vi resultatene av at regjeringen økte antall avganger på Sørlandsbanen i 2014, og i fjor ble en ny milepæl nådd med over én million reiser. Nå vil vi bedre lokal- regiontogtilbudet ytterligere, sier samferdselsministeren.

Blant de viktigste forbedringene i togtilbudet er:   

  • Mulighet for kvarterfrekvens på strekningen Stavanger-Ganddal på Jærbanen i 2027. Det er i dag fire tog i timen mellom Stavanger og Sandnes. Bygging av vendespor på Ganddal legger til rette for å utvide tilbudet med kvarterfrekvens ved innføring av rutemodell 2027.

  • Bygging av Grenlandsbanen vil åpne mulighet for en reisetidsreduksjon på minimum én time for fjerntogene som trafikkerer strekningen Oslo-Stavanger. Dette vil kreve ferdigstillelse av sammenhengende dobbeltspor på Vestfoldbanen fram til Porsgrunn og bygging av Grenlandsbanen, som skal koble Vestfoldbanen sammen med Sørlandsbanen. Planlegging og forberedelser til byggestart for Grenlandsbanen vil starte opp i slutten av NTP-perioden.

Trasé- og arealavklaringer for eventuell ny dobbeltsporstrekning på Jærbanen

I perioden 2018-2023 legges det opp til å sikre nødvendige trasé- og arealavklaringer for et eventuelt dobbeltspor på strekningen Sandnes-Nærbø. Det skal også utarbeides en konseptvalgutredning for Nærbø-Egersund, slik at hele strekningen Sandnes-Egersund kan sees i sammenheng.

Vedlikehold og fornyelse av jernbanenettet

Satsing på vedlikehold og fornyelse av dagens infrastruktur er avgjørende for å oppnå en driftsstabil jernbane. Passasjerenes tillit til toget er avhengig av at togene kommer og går når de skal.

Etter mange år med stadig økende vedlikeholdsetterslep på jernbanen, er trenden nå snudd. I den tolvårige planperioden legges det opp til å redusere vedlikeholdsetterslepet på det norske jernbanenettet med en tredjedel sammenliknet med dagens nivå. Dette betyr at driftsstabiliteten i jernbaneinfrastrukturen på Jærbanen, Arendalsbanen og Sørlandsbanen vil bli bedre.

Et viktig prosjekt er utskifting av kontaktledninger og montering av nytt strømforsyningsanlegg. Dette er allerede gjennomført på Jærbanen mellom Sandnes og Egersund, og fram til 2021 vil dette arbeidet utføres på strekningen Sira-Krossen på Sørlandsbanen. I tillegg til bedre driftssikkerhet, gjør tiltaket det mulig å kjøre flere og lengre tog.

Tiltak for godstransporten kan gi positive effekter for persontransporten

I løpet av planperioden legges det opp til å bygge nye eller forlenge eksisterende krysningsspor på Sørlandsbanen. Krysningssporene skal i første rekke bidra til å øke kapasiteten for framføring av gods, men kan i tillegg gi positive effekter for persontogtilbudet. Krysningssporene kan gi mulighet for å øke persontogtogtrafikken eller gjøre det enklere å få togene i rute igjen etter driftsforstyrrelser. 

Likeledes kan tiltak som i første rekke gjennomføres for å legge til rette for et bedre persontogtilbud på Sørlandsbanen, gi redusert framføringstid og økt kapasitet for godstransporten.