Historisk arkiv

Nasjonal transportplan 2018-2029

Mer effektiv og konkurransedyktig luftfart

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

– Luftfart er viktig for folk og næringsliv, og gir både byer og distrikter rask tilgang til nasjonale og internasjonale kontakter og markeder. Gjennom Avinor driftes de aller fleste lufthavnene i Norge, og Avinor har store investeringsplaner de neste årene. To prosjekt krever samtidig tilførsel av statlige midler utover Avinors investeringsportefølje, og i Nasjonal Transportplan foreslås det å avsette 3,87 milliarder kroner til flytting av Bodø lufthavn og bygging av ny lufthavn i Mo i Rana, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I utgangspunktet er infrastrukturen i luftfarten selvfinansierende, og inngår normalt ikke i de økonomiske rammene i Nasjonal transportplan. Likevel ser regjeringen det nødvendig og ønskelig å avsette statlige midler til å prioritere flytting av Bodø lufthavn og bygging av ny lufthavn i Mo i Rana. 

Nødvendig flytting av Bodø lufthavn

– Flytting av lufthavnen i Bodø vil gi regionen en ny og moderne lufthavn, og samtidig frigi sentrumsnære arealer til nødvendig byutvikling. Derfor setter regjeringen av 2,4 milliarder kroner til ny lufthavn i Bodø i Nasjonal transportplan, og legger opp til byggestart i første seksårsperiode, sier Solvik-Olsen.

Dagens lufthavn i Bodø trenger en oppgradering, blant annet trengs en ny rullebane. Dermed er dette et godt tidspunkt flytting av lufthavnen. Med en flytting av lufthavnen i løpet av de nærmeste årene unngår man investeringer som senere vil være unødvendige. Totalt anslås flyttingen av Bodø lufthavn å koste over 5 milliarder kroner. Staten bidrar altså med 2,4 milliarder kroner. Det statlige bidraget inkluderer 0,2 milliarder kroner i flyttekostnader for den offentlige redningshelikoptertjenesten. Resten av finansieringen er det Avinor og inntekter fra salg av dagens lufthavnarealer som skal stå for. Staten vil gå i dialog med Bodø kommune og Nordland fylkeskommune om lokale bidrag til prosjektet og lokale myndigheten rolle i eiendomsutviklingen av eksisterende lufthavnarealer.

Ny og moderne lufthavn på Helgeland

– Det er også behov for en ny og moderne lufthavn på Helgeland. Derfor legger vi i Nasjonal transport opp til at staten skal bidra med midler til bygging av en ny lufthavn i Mo i Rana. Til sammen settes det av 1,47 milliarder kroner til prosjektet i siste seksårsperiode, sier Solvik-Olsen.

Resterende beløp dekkes gjennom lokale bidrag, opp mot 600 millioner kroner. Det legges opp til å starte arbeidet i løpet av første del av planperiode med lokale midler.

Store investeringer ved Avinors lufthavner utenom planrammen for Nasjonal transportplan

Avinor har ut over dette planlagt flere store investeringer ved sine lufthavner. Dette er investeringer som ikke ligger innenfor planrammen for Nasjonal transportplan, og som finansieres av Avinor. Dette gjelder blant annet:

 • Ved Oslo lufthavn åpner ny terminal 27. april 2017. Avinor vil videre få behov for å øke kapasiteten for flyginger inn og ut av Schengen-området i planperioden. Utover i planperioden vil det bli behov for fase to av terminal 2.
 • I Oppland vil Avinor drive Fagernes lufthavn Leirin som en charterlufthavn fram til lokale eiere overtar lufthavna, senest 1. januar 2019.
 • Ved Stavanger lufthavn har Avinor har valgt å beholde rullebanen som går øst-vest, og Avinor vil utvide passasjerterminalen. Videre skal det vurderes ytterligere terminalutvidelser i siste del av planperioden, avhengig av trafikkutviklingen.
 • Ved Haugesund lufthavn er det tidligere vedtatt at driften skal legges ut på anbud som en tjenestekonsesjon. Avinor skal fortsette å eie lufthavna og leie ut infrastrukturen.
 • Ved Bergen lufthavn åpner ny terminal 17. august 2017. Avinor vil øke antallet flyoppstillingsplasser i planperioden. Avinor forventer at det kan bli behov for en andre rullebane rundt 2040.
 • Ved Florø lufthavn vurderer Avinor å utvide terminalområdet og antallet flyoppstillingsplasser i planperioden.
 • Ved Ålesund lufthavn vurderer Avinor å utvide utenlandsterminalen i siste del av planperioden. Det kan også bli aktuelt å planlegge for en rullebaneforlenging og nye taksebaner.
 • Ved Trondheim lufthavn planlegger Avinor en ny terminalløsning i planperioden. Terminalen vil bli bygd i faser, og det planlegges for at den skal stå ferdig i siste del av planperioden.
 • En lufthavn på Gimsøya vil ikke få tilfredsstillende værmessig tilgjengelighet, og Avinor har startet arbeidet med en regional analyse om fremtidens lufthavnstruktur i Lofoten, Ofoten og Vesterålen. Arbeidet skal etter planen være avsluttet våren 2018.
 • Ved Tromsø lufthavn planlegger Avinor å bygge ny terminal og flyoppstillingsplasser med byggestart i 2018.
 • Ny lufthavn i Hammerfest vurderes, og Avinors værmålinger i Fuglenesdalen vil pågå fram til våren 2017. Deretter vil Avinor komme tilbake til Samferdselsdepartementet med forslag til videre prosess.
 • Ved Kirkenes lufthavn er Avinor i gang med å planlegge en forlenging av rullebanen. Forlengelsen er planlagt ferdigstilt i 2019/2020.
 • Ved Lakselv lufthavn vurderer Avinor å utvide terminalbygget i siste del av planperioden.
 • Ved Harstad/Narvik lufthavn vurderer Avinor å utvide terminalbygget i siste del av planperioden.