Historisk arkiv

E18 Vestkorridoren: Flytting av etappedelet mellom etappe 2 og 3

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har besluttet at parsellinndelingen mellom etappe 2 (Ramstadsletta–Slependen) og etappe 3 (Slependen–Drengsrud) justeres, slik at etappedelet flyttes fra Slependen til Nesbru.

– Vi er opptatt av at E18 Vestkorridoren bygges ut mest mulig rasjonelt, og at det blir valgt løsninger som holder kostnadene nede samtidig som belastningen på naboer og trafikanter blir holdt så lave som mulig. Statens vegvesen har foreslått endringer som vil bidra til dette. E18 inn mot Oslo er en av landets mest trafikkerte veistrekninger, og prosjektet blir nå bedre, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Statens vegvesen har gjennomført beregninger som viser at et system med kryss med lokalveien på E18 gir betydelig større nytte enn et system uten kryss mellom lokalveien og E18. Med et parselldele på Nesbru vil parsell 2 kunne fungere som en selvstendig utbygging. Endringen innebærer at det bygges et nytt kryss med lokalveier vest for IKEA og at tidligere planlagt kryss med lokalveier ved Slependen utgår.

Endringen i inndelingen mellom parsell 2 og 3 innebærer ingen endringer i de samlede kostnadene for de to parsellene, eller prosjektet. Som følge av at parsell 2 blir lengre (og parsell 3 tilsvarende kortere) får etappe 2 en kostnadsøkning på nær 2 milliarder kroner mot en tilsvarende kostnadsreduksjon i etappe 3. Styringsmålet for ny parsell 2 E18 Ramstadsletta–(Slependen)–Nesbru settes etter dette til 11 535 mill. 2021-kr.

Asker kommune støtter den foreslåtte justeringen av prosjektet og parsellinndelingen.

Bygging av E18 Vestkorridoren etappe 1; Lysaker–Ramstadsletta pågår som planlagt og påvirkes ikke av denne endringen.

For mer informasjon: Brev fra Samferdselsdepartementet (22.02.2021) til Statens vegvesen (pdf)