Historisk arkiv

Viderefører støtte til tog og kollektiv ut 2021: - Sikrer forutsigbarhet og et godt tilbud til de reisende

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

– Pandemien ser heldigvis ut til å være på retur. Forhåpentlig kan vi bruke tog, buss og annen kollektivtransport i større grad fremover. Det bør vi gjøre, fordi kollektivtransport er en del av klimaløsningen. Vi må samtidig ta høyde for endrede reisevaner som følge av pandemien. For å gi kollektivselskapene forutsigbarhet og opprettholde et godt tilbud til de reisende, viderefører derfor regjeringen den økonomiske støtten til kollektivselskapene ut året, sier samferdselsminister Knut Aril Hareide.

Det er i statsbudsjettet for 2021 satt av om lag 1,2 milliarder kroner for å opprettholde togtilbudet til tross for reduserte billettinntekter som følge av myndighetspålagte smitteverntiltak. Tilleggsavtalene som er inngått med togselskapene vil i utgangspunktet kunne forlenges ut oktober.  
 
Regjeringen vil nå videreføre støtten til togselskapene ut 2021 uavhengig av om smitteverntiltakene opphører i løpet av høsten. Dette vil gi togselskapene større forutsigbarhet og gjøre dem i bedre stand til å tilpasse seg endrede reisevaner i etterkant av pandemien. Utgifter til dette håndteres innenfor gjeldende budsjett.   

Dekker fylkeskommunenes tap i kollektivtransporten ut året   
Fylkeskommunene har ansvaret for finansiering av det lokale kollektivtransporttilbudet rundt om i landet. Dette omfatter i første rekke buss, men også T-bane, trikk, bybane, hurtigbåt og fylkesveiferje.  

Under pandemien har det – akkurat som for togtrafikken – vært nødvendig med ekstra økonomisk støtte fra staten for å opprettholde tilbudet. I statsbudsjettet for 2021 er det satt av 3,6 milliarder kroner til å opprettholde de lokale kollektivtilbudene.    

– Mye tyder på at pandemien og smitteverntiltakene kan ha ført til varige endringer i folks reisemønster. Fylkeskommunene må selv ta ansvar for omstilling av egen virksomhet, men det er også slik at den omstillingen vi ser foran oss nå, ikke ville ha kommet uten pandemien. På den bakgrunn går regjeringen inn for å dekke fylkeskommunenes tap i kollektivtransporten på samme måte som det er gjort hittil, ut 2021, sier samferdselsministeren.

Utgifter til dekning av fylkeskommunenes tap håndteres innenfor gjeldende budsjett.   

For flere opplysninger – se: