Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Endringer i departementsstrukturen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Kongen har i statsråd i dag besluttet de endringene i departementsstrukturen som ble varslet ved endringene i regjeringen 22. januar 2019. De budsjettmessige konsekvensene av ny departementsstruktur er innarbeidet i statsbudsjettet for 2019. Endringene trer i kraft 3. mai 2019.

Utenriksdepartementet

Det gjøres ingen endringer i arbeidsdelingen i Utenriksdepartementet. Statsråd Ulstein har ansvaret for utviklingssaker, herunder for det utviklingspolitiske arbeidet utenfor OSSE-området, Midtøsten, Nord-Afrika og Afghanistan. Statsråd Ulstein har også ansvaret for utviklingssamarbeidet med FN-systemet, Verdensbanken, de regionale utviklingsbankene og øvrige globale fond og programmer samt etatsstyringen av Norad, Norec og Norfund.

Utenriksminister Søreide har ansvaret for alle andre ansvarsområder som hører under Utenriksdepartementet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet    

Kommunal- og moderniseringsdepartementet overtar ansvaret for arbeidet med elektronisk kommunikasjon fra Samferdselsdepartementet. Dette innebærer at Post- og teleseksjonen i Luft-, post- og teleavdelingen, med unntak av postsaker, overføres til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har etatsstyringsansvaret for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Den faglige styringen av postsaker i Nkom ivaretas fortsatt av Samferdselsdepartementet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet overtar videre ansvaret for arbeidet med politikken for næringsrettet bruk av IKT og Digital 21-prosessen fra Nærings- og fiskeridepartementet. Ansvaret for å bestyre Altinn samt ressurser til IKT-forskning som tidligere ble bevilget over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett, overføres også.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvaret for datasenterpolitikken, herunder oppfølging av Strategi for datasentre og faglig styringslinje til Brønnøysundregistrene når det gjelder Altinn inntil det nye direktoratet for digitalisering er etablert.

Statsråd Astrup har ansvaret for IT-politikk, elektronisk kommunikasjon og personvern i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, herunder oppgaver overført fra Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Ansvaret for samordning av regjeringens IT-politikk innebærer å identifisere sektorovergripende utfordringer og å initiere, koordinere og følge opp tverrgående tiltak, herunder utvikling av strategier og handlingsplaner. Ansvaret omfatter også samordning av digitaliseringen i offentlig sektor. Statsråd Astrup har et særskilt ansvar for å arbeide for en styrket og mer helhetlig tilnærming til informasjonssikkerhet i statsforvaltningen. Statsråd Astrup har også ansvaret for Kommunal- og moderniseringsdepartementets etatsstyring av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Datatilsynet. Statsråd Astrup har videre etatsstyringsansvaret for Personvernnemnda.

Statsråd Mæland har ansvaret for alle andre ansvarsområder som hører under Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Justis- og beredskapsdepartementet

Ansvaret for forvaltningen av sikkerhetsloven overføres til Justis- og beredskapsdepartementet fra Forsvarsdepartementet. NSM blir administrativt underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. NSM skal ivareta utøvende funksjoner for det forebyggende sikkerhetsarbeidet på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet.

Forsvarsdepartementet
Forsvarsdepartementet har det overordnede ansvaret for det forebyggende sikkerhetsarbeidet i forsvarssektoren. Det videreføres som i dag at NSM ivaretar utøvende funksjoner for det forebyggende sikkerhetsarbeidet i forsvarssektoren, på vegne av Forsvarsdepartementet. Forsvarsdepartementet har instruksjonsmyndighet overfor NSM i saker innenfor Forsvarsdepartementets ansvarsområde.

NSM understøtter iht. gjeldende krav og føringer Forsvarets operative virksomhet i hele krisespekteret, og innehar herunder en definert rolle i Forsvarets og NATOs operative planverk og Beredskapssystem for forsvarssektoren (BFF). NSM ivaretar rollen som Nasjonal distribusjonsmyndighet (NDA) innen kryptoforvaltning. NSM er Norges representant i internasjonale fora, herunder NATO, innen forebyggende sikkerhet, og i bi- og multilateralt samarbeid på fagområdet.

Statsråd Tybring-Gjedde har ansvaret for departementets saker knyttet til polarområdene (Arktis med Svalbard, og Antarktis). Statsråd Tybring-Gjedde har også ansvaret for departementets oppgaver knyttet til etatsstyringen av Sysselmannen på Svalbard, men likevel slik at sysselmannens funksjon som politimester er en del av politiet og tilligger statsråd Kallmyrs ansvarsområde. Statsråd Tybring-Gjedde har et særlig ansvar for koordineringen av regjeringens svalbardpolitikk og sentraladministrasjonens behandling av polarsaker.

Statsråd Tybring-Gjedde har ansvaret for samfunnssikkerhet i sivil sektor på nasjonalt nivå, Justis- og beredskapsdepartementets samordningsrolle innen samfunnssikkerhet og for digital sikkerhet i sivil sektor, forebyggende sikkerhet i sivil sektor, den offentlig organiserte redningstjenesten, nød- og beredskapskommunikasjon og redningshelikoptertjenesten.

Statsråd Kallmyr har ansvaret for forebyggende nasjonal sikkerhet som er direkte knyttet til ansvarsområder som tilligger Politiets sikkerhetstjeneste (PST), politiet og Riksadvokaten, herunder etterforskning og påtale mv.

Statsråd Tybring-Gjedde har ansvaret for etatsstyringen av følgende underlagte virksomheter: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Hovedredningssentralene, Sivil klareringsmyndighet og NSM.

Ansvaret for etatsstyringen av Justis- og beredskapsdepartementets øvrige underlagte og tilknyttede virksomheter tilligger statsråd Kallmyr.

Med unntak for krisehåndtering, hvor ansvarsdelingen mellom statsråd Kallmyr og statsråd Tybring-Gjedde omtales nedenfor, har statsråd Kallmyr ansvaret for alle andre ansvarsområder som hører under Justis- og beredskapsdepartementet.

Krisehåndtering
Statsråd Kallmyr og statsråd Tybring-Gjedde har ansvaret for departementets samlede beredskap og krisehåndteringen i justissektoren. Ansvarsplassering ved krisehåndtering følger den samme ansvarsdelingen som ellers gjelder mellom statsråd Kallmyr og statsråd Tybring-Gjedde. Dersom håndteringen krever involvering av kapasiteter som til daglig er underlagt begge statsrådene, er hovedansvarlig statsråd for håndtering av krisen den som er konstitusjonelt ansvarlig for den delen av sektoren som leder håndteringen. Det konstitusjonelle ansvaret endres ikke ved utpeking av hovedansvarlig statsråd.

Beslutning om tiltak beskrevet i Nasjonalt beredskapssystem er fordelt mellom statsråd Kallmyr og statsråd Tybring-Gjedde. Ved anmodninger om bistand fra Forsvaret utøver statsråd Kallmyr alminnelig styringsrett i Justis- og beredskapsdepartementet.

Barne- og familiedepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet endrer navn til Barne- og familiedepartementet og overtar ansvaret for tro- og livssynsområdet fra Kulturdepartementet. Dette inkluderer:

  • Rammetilskudd til Den norske kirke
  • Tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke
  • Tilskudd til Sjømannskirken
  • Gravplassforvaltningen – tilskuddsforvaltning og regelverks- og lovfortolkning
  • Kirkebygg – rentekompensasjonsordning for istandsetting av kirkebygg og tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser
  • Tilskudd til privateide kirkebygg
  • Saker som kommer inn under lov om helligdagsfred
  • Etatsstyringsansvaret for Opplysningsvesenets fond

Ansvaret for etatsstyring av Nidaros domkirkes restaureringsarbeider ligger i Kulturdepartementet. Også ansvaret for krigsgravtjenesten ligger i Kulturdepartementet.

Barne- og familiedepartementet avgir ansvaret for arbeidet med likestillings- og diskrimineringsspørsmål til Kulturdepartementet.

Kulturdepartementet

Kulturdepartementet overtar ansvaret for arbeidet med likestillings- og diskrimineringsspørsmål fra Barne- og familiedepartementet. Dette inkluderer etatsstyringsansvaret for Likestillings- og diskrimineringsombudet og for Sekretariatet for diskrimineringsnemnda samt delvis etatsstyringsansvar for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Kulturdepartementet har ansvaret for å forvalte og koordinere likestillings- og diskrimineringspolitikken, herunder ansvaret for politikkutvikling på følgende områder: etnisk diskriminering, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk samt kjønnslikestilling. Dette omfatter budsjett og styringsansvar, strategiarbeid, handlingsplaner og forsknings- og utviklingsarbeid (FOU).

Kulturdepartementet har i tillegg ansvaret for å koordinere det internasjonale arbeidet på likestillings- og diskrimineringsområdet, herunder det nordiske samarbeidet (Nordisk ministerråd), det europeiske samarbeidet (Europarådet, EØS/EU, EFTA) og koordinering av rapportering og dialoger (høringer) knyttet til FNs kvinnekonvensjon, FNs konvensjon mot rasediskriminering og FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Kulturdepartementet har ansvar for å følge opp bilaterale samarbeidsavtaler på likestillingsområdet, herunder oppfølging av programmet Likestilling for utvikling (LIKE).

Kulturdepartementet avgir ansvaret for tro- og livssynsområdet til Barne- og likestillingsdepartementet, som endrer navn til Barne- og familiedepartementet.