Offisielt frå statsrådet 3. mai 2019

I statsrådet i dag vart det gjort endringar i regjeringa.

Statsråd vart halde på Oslo slott 3. mai 2019. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

(Lenkjer til proposisjonar og meldingar vert som regel aktive kl. 11.45).

1. Proposisjonar og meldingar

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 106 L (2018-2019)
Endringer i abortloven (fosterreduksjon)
(Nyheitssak) 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 107 L (2018-2019)
Endringer i kommuneloven 2018
(retting av inkurier m.m.)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Finansdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 9. april 2019 til lov om endringer i innskuddspensjonsloven mv. (egen pensjonskonto).
Lovvedtak 52 (2018-2019)   Lov nr. 14
Delt ikraftsetting av loven. Del II og III trer i kraft straks. 

Nærings- og fiskeridepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 2. april 2019 til lov om endringar i sjølova (tilgang til opplysningar i Folkeregisteret).
Lovvedtak 48 (2018-2019)   Lov nr. 15
Loven trer i kraft straks.

3. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor
Statsråd Åse Michaelsen gis avskjed i nåde.

Stortingsrepresentant Sylvi Listhaug utnevnes til statsråd og overtar styret av eldre- og folkehelseområdet i Helse- og omsorgsdepartementet. 

Helse- og omsorgsdepartementet ledes av to konstitusjonelt ansvarlige statsråder. Den fordeling av ansvar for arbeid og lover som ble fastsatt ved kongelig resolusjon 27. april 2018, mellom statsrådene Høie og Michaelsen, legges også til grunn mellom statsrådene Høie og Listhaug.

Statssekretær Espen Espeset gis avskjed i nåde som statssekretær for statsminister Erna Solberg.

Seniorrådgiver Lars Joakim Dalånes Hanssen utnevnes til statssekretær for statsminister Erna Solberg.

Statssekretær Anne Bramo gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Åse Michaelsen og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Sylvi Listhaug i Helse- og omsorgsdepartementet.

Alle endringene ovenfor skjer med virking fra 3. mai 2019 kl. 1200.
(Nyheitssak)

4. Andre saker

Statsministerens kontor
Utenriksdepartementet ledes av to konstitusjonelt ansvarlige statsråder.
Statsråd Ulstein har ansvaret for det utviklingspolitiske arbeidet utenfor OSSE-området, Midtøsten, Nord-Afrika og Afghanistan, utviklingssamarbeidet med FN-systemet, Verdensbanken, de regionale utviklingsbankene og øvrige globale fond og programmer samt etatsstyringen av Norad, Norec og Norfund.
Utenriksminister Søreide har ansvaret for alle andre ansvarsområder som hører under Utenriksdepartementet. Utenriksminister Søreide har også det administrative ansvaret for Utenriksdepartementet, herunder lønns- og driftsbudsjettet for hele departementet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ledes av to konstitusjonelt ansvarlige statsråder.     
Kommunal- og moderniseringsdepartementet overtar ansvaret for arbeidet med elektronisk kommunikasjon fra Samferdselsdepartementet og ansvaret for IKT-relaterte oppgaver fra Nærings- og fiskeridepartementet.
Statsråd Astrup har ansvaret for IT-politikk, elektronisk kommunikasjon og personvern i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Ansvaret for samordning av regjeringens IT-politikk innebærer å identifisere sektorovergripende utfordringer og å initiere, koordinere og følge opp tverrgående tiltak. Ansvaret omfatter også samordning av digitaliseringen i offentlig sektor. Statsråd Astrup har også et særskilt ansvar for å arbeide for en styrket og mer helhetlig tilnærming til informasjonssikkerhet i statsforvaltningen. Statsråd Astrup har ansvaret for Kommunal- og moderniseringsdepartementets etatsstyring av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Datatilsynet. Statsråd Astrup har videre etatsstyringsansvaret for Personvernnemnda. 
Statsråd Mæland har ansvaret for alle andre ansvarsområder som hører under Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsråd Mæland har også det administrative ansvaret for Kommunal- og moderniseringsdepartementet, herunder ansvaret for lønns- og driftsbudsjettet for hele departementet.

Justis- og beredskapsdepartementet ledes av to konstitusjonelt ansvarlige statsråder.
Justis- og beredskapsdepartementet overtar ansvaret for sikkerhetsloven og det administrative ansvaret for Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) fra Forsvarsdepartementet.
Statsråd Tybring-Gjedde har ansvaret for departementets saker knyttet til polarområdene (Arktis med Svalbard og Antarktis). Statsråd Tybring-Gjedde har også ansvaret for departementets oppgaver knyttet til etatsstyringen av Sysselmannen på Svalbard, men likevel slik at sysselmannens funksjon som politimester tilligger statsråd Kallmyrs ansvarsområde. Statsråd Tybring-Gjedde har et særlig ansvar for koordineringen av regjeringens svalbardpolitikk og sentraladministrasjonens behandling av polarsaker. Statsråd Tybring-Gjedde er ansvarlig for utarbeidelsen av Svalbardbudsjettet og er regjeringens kontaktpunkt overfor Longyearbyen lokalstyre.
Statsråd Tybring-Gjedde har ansvaret for samfunnssikkerhet i sivil sektor på nasjonalt nivå, Justis- og beredskapsdepartementets samordningsrolle innen samfunnssikkerhet og for digital sikkerhet i sivil sektor, forebyggende sikkerhet i sivil sektor, den offentlig organiserte redningstjenesten, nød- og beredskapskommunikasjon og redningshelikoptertjenesten.
Statsråd Kallmyr har ansvaret for forebyggende nasjonal sikkerhet som er direkte knyttet til ansvarsområder som tilligger Politiets sikkerhetstjeneste (PST), politiet og Riksadvokaten, herunder etterforskning og påtale mv.
Statsråd Tybring-Gjedde har etatsstyringsansvaret for følgende underlagte virksomheter: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Hovedredningssentralene, Sivil klareringsmyndighet og NSM.
Etatsstyringsansvaret for Justis- og beredskapsdepartementets øvrige underlagte og tilknyttede virksomheter tilligger statsråd Kallmyr.
Statsråd Kallmyr og statsråd Tybring-Gjedde har ansvaret for departementets samlede beredskap og krisehåndteringen i justissektoren. Ansvarsplasseringen ved krisehåndtering følger den samme ansvarsdelingen som ellers gjelder mellom statsråd Kallmyr og statsråd Tybring-Gjedde. Dersom håndteringen krever involvering av kapasiteter som til daglig er underlagt begge statsrådene, er hovedansvarlig statsråd for håndtering av krisen den som er konstitusjonelt ansvarlig for den delen av sektoren som leder håndteringen. Det konstitusjonelle ansvaret endres ikke ved utpeking av hovedansvarlig statsråd.
Beslutning om tiltak beskrevet i Nasjonalt beredskapssystem er fordelt mellom statsråd Kallmyr og statsråd Tybring-Gjedde. Ved anmodninger om bistand fra Forsvaret utøver statsråd Kallmyr alminnelig styringsrett i Justis- og beredskapsdepartementet.
For alle andre ansvarsområder som hører under Justis- og beredskapsdepartementet har statsråd Kallmyr ansvaret. Statsråd Kallmyr har også det administrative ansvaret for Justis- og beredskapsdepartementet, herunder ansvaret for lønns- og driftsbudsjettet for hele departementet.

Kongens myndighet etter sikkerhetsloven § 7-5 til å fastsette forbudsområder og adgangsforbud av hensyn til forsvar, sikkerhet og beredskap delegeres til Forsvarsdepartementet.

Barne- og likestillingsdepartementets navn endres til Barne- og familiedepartementet.

Barne- og familiedepartementet overtar ansvaret for tro- og livssynsområdet fra Kulturdepartementet.

Kulturdepartementet overtar ansvaret for arbeidet med likestillings- og diskrimineringsspørsmål fra Barne- og familiedepartementet.

Ved endringene har departementene, og statsrådene i de departementene som har to statsråder, forvaltningsansvar for lover i samsvar med framlagte forslag.

Delegasjon til departementene til å foreta endringer i forskrifter, instrukser mv. som er en nødvendig følge av endringene.

Alle endringene ovenfor trer i kraft 3. mai 2019 kl. 1200.  
(Nyheitssak)

Utanriksdepartementet
Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutninger om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/17/EU om kredittavtaler for forbrukere i forbindelse med fast eiendom til boligformål, og delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1125/2014 om minstebeløpet som kredittformidleres yrkesansvarsforsikring eller tilsvarende garanti skal dekke.