Prop. 107 L (2018–2019)

Endringer i kommuneloven 2018 (retting av inkurier m.m.)

Proposisjonen inneholder forslag til mindre justeringer i den nye kommuneloven som ble vedtatt av Stortinget 22. juni 2018, og som i hovedsak skal tre i kraft høsten 2019. Endringene er dels av teknisk karakter som skal sørge for korrekte henvisninger i annen lov og for å rette andre inkurier. Flere av endringene er nødvendige for å sikre sammenheng i regelverket og for å sikre ønsket videreføring av gjeldende rett. I tillegg foreslås det å ta inn i kommuneloven fra 2018 en bestemmelse som står i kommuneloven fra 1992 om kommunene og fylkeskommunenes mulighet til å overføre myndighet til å inngå kollektive arbeidsavtaler på kommuners vegne med arbeidstakerorganisasjoner.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget