Historisk arkiv

Framleggelse av NTP

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsministerens innlegg ved framleggelse av NTP 19. mars 2021.

Kjære alle sammen,

Regjeringens satsing på samferdsel er en satsing for økt verdiskaping, større frihet og muligheter for flere.

Dette er tydelig også i ny Nasjonal transportplan for de neste 12 årene.

I 2013, da vi overtok, var samferdselsbudsjettet på rundt 40 milliarder kroner.

I 2021 er det på over 80 milliarder kroner. Altså en dobling.

På disse årene har det også vært gjennomgripende reformer som har gitt mer konkurranse og økt effektivitet.

Resultatet er kortere reisetid, flere togavganger, økt trafikksikkerhet og god byutvikling.

Det er åpnet over 800 kilometer vei. 200 kilometer er under bygging eller klare for byggestart.

Vi har fått betydelige reduksjoner i reisetiden på viktige veistrekninger.

Mellom Oslo og Ålesund og mellom Oslo og Trondheim sparer man nærmere to timer sammenlignet med for 12 år siden.

På E18 mellom Oslo-Kristiansand er reduksjonen på over en time.

Alle kilometerne med vei som er åpnet de siste to årene, er et tydelig resultat av denne regjeringens samferdselspolitikk.

Vi har satset på å bygge ut veier i Norge raskere og billigere.

Jernbanesatsingen har gitt 100 nye togavganger bare i Oslo.

I 2019 var det over 13 millioner flere togreisende enn i 2013.

***

Det økonomiske handlingsrommet vårt kommer til å bli mindre fremover, men satsingen på samferdsel vil fortsatt ligge på et høyt nivå.

Det vil være realvekst i budsjettene fremover.

Med ny Nasjonal transportplan 2022–2033 videreføres dermed den historiske store satsingen vi har hatt. Planen er ambisiøs, men den er også realistisk.

Jeg, Guri og Kjell Ingolf vil si litt om regjeringens prioriteringer og satsinger i ny NTP. Så vil Knut Arild utdype og oppsummere.

 ***

Perspektivmeldingen vi nylig la frem beskrev hvordan statens utgifter vil øke raskere enn inntektene fremover. Men å satse på samferdsel fremheves likevel.

Penger brukt på samferdsel bidrar nemlig til det som er de aller viktigste målene for Norge fremover: nemlig at vi både kan skape mer og inkludere flere i arbeid.

Gjennom samferdsel gjør vi bo- og arbeidsmarkedsregionene større. Vi legger til rette næringsliv over hele landet. Og vi satser på en måte som bidrar til det grønne skiftet.

***

Med ny NTP kommer det over 80 nye prosjekter i første periode.

Vi bygger nytt fra nord til sør.

Mange av disse prosjektene er blitt kjent de siste dagene. Jeg vil trekke frem noen av de større prosjektene, som gir stor nytte for næringsliv og for folk flest:

  • E39 Ålesund–Molde (Møreaksen)
  • E39 Ådland–Svegatjørn (Hordfast)
  • E16/Vossebanen Arna–Stanghelle
  • Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16
  • Ny lufthavn Mo i Rana
  • Flytting av lufthavn i Bodø
  • InterCity prioriteres fullført til Hamar, Tønsberg og Moss
  • E6 Megården–Mørsvikbotn
  • Stad skipstunnel
  • Hålogalandsveien

Så vil dere se når dere leser NTP at det denne gangen mangler omtale av konkrete prosjekter i siste del av planperioden.

Det er et resultat av omleggingen vi gjør i ny NTP. Der vil vi styre etter utfordringer og ikke binde oss til løsninger som går ut på dato.

Vi politikere bør rett og slett være litt mer politikere og litt mindre vei-ingeniører.

Det er ikke vi som er best på å finsikte i utformingen av prosjektene. Særlig ikke når det ligger en tid foran oss som siste del av planperiodene.

Vi vil gi transportvirksomhetene større frihet til å utvikle, forbedre og foreslå de beste løsningene.

Sånn skaper vi handlingsrom til å få løst flest mulig av de viktigste utfordringene vi har.

***

Vi har jo lært litt de siste årene. Vi har lært at vi må bruke pengene vi har smartere fremover og vi har lært av å ha etablert Nye Veier.

En omlegging til tilpassede varianter av Nye Veier-modellen, er et viktig nytt grep i denne planen.

Statens vegvesen har allerede oppnådd lovende resultater ved å bruke deler av Nye Veiers metode.

Jeg er trygg på at suksess-formelen vil virke i hele transportsektoren. Men da må vi politikere se på de lange løsningene og ikke gå inn i alle detaljene.

***

To andre sentrale begrep i ny NTP er «Utbedringsstrekninger» og «Effektpakker».

Vi peker ut en rekke vei- og jernbanestrekninger der vi skal målrette tiltak, fjerne flaskehalser og farlige punkt.

Sånn løser vi mange problemer som spesielt næringslivet har pekt på, på en billigere og enklere måte

Vi unngår omfattende planlegging og nybygging, frigjør midler og kan prioritere flere strekninger.

Med ny NTP så fortsetter vi altså jobben med å videreutvikle landet vårt.

Vi gir folk enklere reisehverdager, og vi legger til rette for at næringsliv og arbeidsplasser kan eksistere og videreutvikle seg over hele landet.

Vær så god, Guri.