Historisk arkiv

Svar på spørsmål om FNs spesialutsending og tilgang til Vest-Sahara

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksministerens svar på spørsmål fra representanten Rannveig Kvifte Andresen (SV) om FNs spesialutsending til Vest-Sahara vil få en permanent og uhindret tilgang til de okkuperte delene av Vest-Sahara.

Skriftlig spørsmål nr. 314 (2015-2016).
Datert 09.12.2015

Fra representanten Rannveig Kvifte Andresen (Sv) til utenriksministeren:
Vil utenriksministeren fremme krav til Marokko om at FNs spesialutsending til Vest-Sahara må få en permanent og uhindret tilgang til de okkuperte delene av Vest-Sahara?  

Utenriksministerens svar:
Norge støtter FNs arbeid for en politisk løsning på konflikten i Vest-Sahara. FNs sikkerhetsråd forutsetter at en politisk løsning må innebære selvbestemmelsesrett for folket i Vest-Sahara. Norges linje er å støtte FNs arbeid for en varig og rettferdig politisk løsning som ivaretar en slik selvbestemmelsesrett.

Vi oppfordrer partene til å forsøke å finne en rettferdig og varig løsning som kan aksepteres av begge, og som er i tråd med FN-paktens formål og prinsipper. Vi er kjent med FNs utfordringer, og vi anmoder alle involverte om å ta de grep som er nødvendige for å få fremgang i den politiske prosessen. Gjennom vår FN-delegasjon i New York har vi løpende, uformelle konsultasjoner med nærstående land om disse spørsmålene.

Det er viktig å legge til rette for at FN og United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) fortsetter sitt arbeid i tilknytning til Vest-Sahara-konflikten. Som ledd i å finne en politisk løsning er det svært viktig at spesialutsending Christopher Ross får utøve sitt mandat uhindret. Vi er i dialog med Ross om utfordringene han har med å få tilgang til alle områdene mandatet hans gir rom for. Som ledd i spesialutsendingens arbeid inngår selvsagt besøk til alle deler av Vest-Sahara, også de Marokko-kontrollerte.

Selv om Marokko ikke utøver internasjonalt anerkjent råderett over Vest-Sahara, praktiserer landet de facto kontroll over området. På generelt grunnlag oppfordrer Norge Marokko til å utvise åpenhet når det gjelder tilgang til Vest-Sahara. Norge har en konstruktiv og åpen dialog med Marokko, og spørsmål om Vest-Sahara inngår i denne dialogen.

Jeg viser for øvrig til mitt svar på spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Åsmund Aukrust (Ap) i mars i år.