Historisk arkiv

Ny rapport om fylkeskommunenes europeiske arbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- For å løse flere av våre felles europeiske utfordringer er vi helt avhengige av at kommuner og fylkeskommuner er aktive pådrivere. Det er i lokalsamfunnene omstillingene må skje. Jeg håper rapporten vil være et nyttig innspill for bedre å utnytte de muligheter som ligger i EUs programmer og europeisk samarbeid, og ser fram til tett dialog med fylkeskommunene om dette, sier EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen.

Rapporten «Fylkeskommunenes europeiske arbeid: Omfang og mangfold. En sammenstilling av fylkeskommunenes europeiske arbeid. Viktige roller for de nye regionene» er utarbeidet av Utenriksdepartementet på oppdrag fra tidligere statsråd Vik Aspaker.

Rapporten anbefaler tettere samarbeid mellom fylkeskommunene for å gjøre det internasjonale arbeidet så effektivt som mulig. Den angir en rekke eksempler på god praksis.

Noen kjennetegn ved vellykkede europeiske prosjekter er:

  • Solid forankring i ledelsens prioriteringer.
  • Målrettet og konkret arbeid som en integrert del av fylkets oppgaveløsning og en langsiktig strategi.
  • Fylket har et nettverk for å drøfte aktuelle initiativ og prosjekt.
  • Deltakelse i europeiske paraplyorganisasjoner gir innflytelse.

Dette følges nærmere opp med 18 forslag til videre oppfølging.

Neste trinn

Anbefalingene vil nå bli fulgt opp med fylkeskommunene i tett dialog med sentrale aktører som departementene, KS, Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Senter for internasjonalisering av utdanning samt de norske regionkontorene i Brussel.

Rapporten om fylkeskommunenes europeiske arbeid inngår også som ledd i forberedelsene til neste møte i Europapolitisk forum for sentrale, regionale og lokale myndigheter samt Sametinget, 14. – 15. mars 2017 i Brussel.

Bakgrunn

Rapporten er utarbeidet av Utenriksdepartementet i samarbeid med alle landets fylkeskommuner og i særdeleshet fylkeskommunenes internasjonale koordinatorer. Videre har Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Senter for internasjonalisering av utdanning gitt viktige bidrag.

Rapporten inngår i Utenriksdepartementets samarbeid med Kunnskapsdepartementet om regional mobilisering av offentlig sektor til Horisont 2020.

Nærmere om rapporten:

  • Kapittel 2 gir en oversikt over av fylkeskommunenes europeiske arbeid.
  • Kapittel 3 gir en rekke eksempler på vellykkete europeiske satsinger som fylkeskommunene har gjort.
  • Kapittel 4 omtaler de viktigste kjennetegnene ved vellykkete europeiske prosjekter der norske fylkeskommuner spiller en viktig rolle. God forankring av det europeiske samarbeidet i den politiske og administrative ledelsen i fylkeskommunene er en avgjørende nøkkel for suksess.
  • Kapittel 5 gir en nærmere omtale av de viktigste statlige virkemidlene fylkeskommunene kan spille på for å lykkes i sine europeiske satsinger. De europeiske virkemidlene og de europeiske samarbeidsorganene åpner mulighetene og gir ressurstilgang, men det vil være de nye regionenes egne initiativ og viljestyrke som gir suksess.
  • Kapittel 6 forsøker å beskrive hvilke rollersom vil bli aktuelle for de nye regionene. Forslagene handler om å identifisere måter å arbeide på som kan gi de nye regionene sin rettmessige rolle i utviklingen av landets innovasjonskraft, kompetansebygging, tilgang på arbeidskraft, kultur, og tjenlig infrastruktur. Videre er det et hovedpoeng å fremme forslag som ytterligere kan styrke den nytten regionene vil ha av å integrere europeisk samarbeid i sin oppgaveløsning.

Her kan du lese hele rapporten om fylkeskommunenes europeiske arbeid (pdf-dokument).

Se også: