Historisk arkiv

Norge leverer energi- og klimainnspill til EU

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Regjeringen leverer nå et gjennomarbeidet innspill til EUs rammeverk for klima og energi. Arbeidet i EU er fremdeles i en tidlig fase og mulighetene for å påvirke er nå til stede på et saksfelt av stor betydning for oss, sier Vidar Helgesen, statsråd for EØS-saker og forholdet til EU.

- Regjeringen leverer nå et gjennomarbeidet innspill til EUs rammeverk for klima og energi. Arbeidet i EU er fremdeles i en tidlig fase og mulighetene for å påvirke er nå til stede på et saksfelt av stor betydning for oss, sier Vidar Helgesen, statsråd for EØS-saker og forholdet til EU. Energisektoren er viktig for norsk økonomi og Norge og verden står overfor store klimautfordringer.

Regjeringen har i dag drøftet norsk holdning til EUs rammeverk for klima og energi fram mot 2030. Et norsk innspill blir oversendt Europakommisjonen i løpet av kort tid. Dette er i tråd med regjeringens målsetting om at Norge skal være en dialogpartner for Europa på områder der vi kan bidra og har store interesser. Europakommisjonen vil legge frem en melding i januar 2014 om den videre utvikling av klima- og energirammeverket etter 2020.

Regjeringen anbefaler at EU velger ett klart mål, størrelsen på klimagassutslipp, for klima- og energipolitikken fram mot 2030. Et slikt mål må ha et ambisjonsnivå i samsvar med det togradersmålet krever.

- Regjeringen mener at et overordnet utslippstak er mest kostnadseffektivt og man unngår overlappende mål og virkemidler. Norge støtter Europakommisjonens arbeid med å stramme inn kvotemarkedet og ønsker at flest mulig sektorer skal inkluderes i kvotehandelen. Godt fungerende energimarkeder i Europa og et sterkt kvotemarked vil kunne danne grunnlaget for økt konkurransekraft og effektiv håndtering av klimautfordringene, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Regjeringen vil i innspillet legge vekt på behovet for en ambisiøs klimapolitikk fram mot 2030. EU spiller en global rolle som foregangsland og pådriver fram mot en internasjonal klimaavtale i 2015. EUs rammeverk for klima- og energi vil være et viktig element.

- Ett klart mål om klimagassutslipp vil naturlig følges opp av mange ulike klimatiltak. Det blir helt nødvendig med et bredt europeisk samarbeid for å oppnå klimamålsettingene. Jeg vil gi ros til de innspill som er gitt på veien fra industri, næringsliv og interesseorganisasjoner. Vi vil følge opp med tett dialog med alle berørte i tiden fremover, sier Tine Sundtoft, klima- og miljøvernminister.

Regjeringen vil også understreke Norges rolle som energileverandør til Europa. Både de langsiktige leveransene av naturgass og vannkraften bør ha en naturlig plass i forhold til målsettingene som er under utvikling.  

- Norge er en viktig partner for EU. Gjennom våre omfattende leveranser av naturgass og de muligheter som ligger i vannkraftens reguleringsevne, er vi meget godt posisjonert for å bidra til effektive energimålsettinger og klimatiltak i EU framover, sier olje- og energiminister Tord Lien.